Politie ontruimd vluchtelingenkamp Recht op Bestaan met veel geweld.

English below:
Na de hele nacht wachten op wat komen ging, startte de politie om 13:15 de ontruiming van het vluchtelingenkamp. Het kamp op de Koekamp in Den Haag, waarmee wij, een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen sinds 19 september actie voerden.

Nadat de door ons aangespannen rechtszaak tegen het voornemen van de burgemeester om het kamp te ontruimen was verloren, had de politie vrij baan om het kamp daadwerkelijk te ontruimen. Het kamp moest donderdag weg zijn; om 00:00 hing er dan ook een politiehelikopter boven het kamp. De werkelijke ontruiming liet echter nog uren op zich wachten. In de ochtend werden wij gebeld door Bart Ludwig (een medewerker van Burgemeester Van Aartsen) of wij “alsjeblieft het kamp konden verlaten”, om zo “de eer aan [ons] zelf te houden”. Ons antwoord was duidelijk: waar moeten wij heen? Door dit onmenselijke vluchtelingenbeleid zijn wij verbannen naar de straat, maar ook daar wordt het ons onmogelijk gemaakt om de samenleving te laten zien hoe Nederland met ons omgaat. Wij kunnen nergens heen, wij blijven hier!

Om 12:00 kwam er een commandant van de politie om ons nogmaals te verzoeken weg te gaan. Ons antwoord bleef hetzelfde wij gaan niet weg!

Om 13:15 kwam er naast het aantal politie busjes die er al heel de nacht stonden, nog een aantal bussen van de Mobiele Eenheid (ME), een aantal agenten te paard en een groep van zo’n 20 agenten in normaal uniform. De laatst genoemden zijn waarschijnlijk leden van de beruchte
Aanhoudings-Eenheden (AE), die ons enkele minuten daarna met bruut geweld en gemene trucjes weg probeerden te krijgen.

Bij het in zicht komen van deze politiemacht haakten de ruim 30 vluchtelingen en sympathisanten in, en gingen zo op de grond voor de tent zitten. Een aantal mensen vormde met stalen pijpen waar ze zich in hadden vastgeketend een kring daar om heen om zo het weghalen van de mensen te bemoeilijken.

En daar kwam het AE: eerst werden er 2 mensen die buiten de groep zaten opgepakt, daarna begon men met pogingen de groep uit elkaar te krijgen. Toen begonnen ze aan de mensen die ingehaakt op de grond zaten te trekken. Kelen werden dicht geknepen, er werd op mensen gestaan, aan de buizen waar mensen met hun armen in vastgeketend zaten werd getrokken, en
toen ze op een van de buizen gingen staan brak een van ons zijn arm omdat die onder de buis terecht kwam. Bij iemand die eerder deze week zijn neus had gebroken werden twee vingers in zijn neus gedaan en hier werd keihard aan getrokken. Ook bij het losslijpen van de stalen buizen werd er niet genoeg gekoeld waardoor meerdere mensen brandwonden opliepen.

Daarna hebben wij zo’n 9 uur vastgezeten in een bus op de binnenplaats van hoofdbureau van de politie, daarna zijn wij weer op straat gezet in de kou. Wij weten niet waar iedereen is, een groep van ons is opgevangen bij mensen die ons geholpen hebben.

Terwijl de gemeente beweert dat het de pers alle ruimte heeft gegeven, werd het politie optreden zoveel mogelijk uit het zicht van de camera’s uitgevoerd, er werden politiebussen in een rij opgesteld tussen de demonstranten en de verslaggevers. Regio15 (een Haags persbureau) maakte hier de volgende opmerking over: “Blijkbaar mag het aanhouden en wegslepen van uitgeprocedeerde asielzoekers niet op beeld vastgelegd worden?” Zie hiervoor het volgende beeldmateriaal:
http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/23-demonstraties/14469-vrijheid-van-nieuwsgaring-koekamp

Wij hebben ons geweldloos verzet, waarop met geweld werd geantwoord door de burgemeester en zijn politie. Wij hebben ons verzet omdat wij nu weer op straat zijn gezet en omdat er geprobeerd is ons protest te breken en onzichtbaar te maken. Maar deze ontruiming is zeker niet het einde van ons protest, wij willen een oplossing voor onze rechteloosheid! Meer actie zullen volgen en daar hebben wij alle steun bij nodig!

Wij blijven strijden voor ons Recht op Bestaan!

Wij willen onderdak en verblijfsrecht!
——————————————————————————–

Police violently evict refugee tent camp “Right to Exist”

After a long night of waiting, the police began evicting the refugee camp at 13:15. The camp on the Koekamp in The hague, where we, a group of deported refugees had since September 19 been demonstrating.

After we lost the lawsuit against the mayor’s intention to evict our camp, the police were free to clear us out. The camp had to be gone by Thursday; at 00:00, a police helicopter hovered over our camp. The actual eviction was still hours away. In the morning, we received a call from Bart Ludwig (an employee of Mayor van Aartsen), asking us if we would “please leave the camp, for the sake of (our) own dignity.” Our response was clear; where should we go? Because of this inhumane refugee policy, we have been relegated to the street. In this position, it has been made impossible for us to let society see how the Netherlands treats us. We can’t go anywhere, we will stay here!

At 12:00, a police commandant came to ask us to leave yet again. Our steadfast response was, we are not going away!

At 13:15, several ME buses, police officers on horseback, and a group of about 20 officers in normal uniform joined the several police buses which had already been staying throughout the night. The 20 uniformed police officers were likely members of the infamous AE (Aanhoudings-Eenheden), whom several minutes later tried to get us to leave, using brute force and dirty tricks.

When this police force came into sight, about 30 refugees and sympathizers took action, sitting on the ground in front of the tent. Several people formed a circle with steel pipes which they had chained to themselves in order to hinder the removal of the people.
And then came the AE: first, they arrested 2 people who were sitting outside of the group. After that, they began attempting to pull the group apart. Then they began to pull on the protesters who were sitting on the ground. People were grabbed by the throat, stood upon, and the police pulled on the pipes which the protesters had fastened to themselves. When they stood on one of the pipes, one of us broke his arm because it ended up under the pipe. The police pulled forcefully with 2 fingers on the nose of someone who had already broken his nose earlier in the week. When the pipes were being cut, they were not cooled off sufficiently, which caused several people to get burned.

After this, we were imprisoned for about 9 hours in a bus in a plaza at police headquarters, and then put on the street again in the cold. We don’t know where everyone is. A part of our group has been given shelter by people who have helped us.

While the city claims that the they gave the press enough access, the police action was carried out as much as possible out of view of the cameras. The police buses were parked in a row between the protesters and the reporters. Regio15 (a press agency from The Hague) made the following remark: “Apparently, the removal and detention of deported refugees is not allowed to be put on film.” See this link for their footage.
http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/23-demonstraties/14469-vrijheid-van-nieuwsgaring-koekamp

We resisted peacefully, but that was answered with violence by the mayor and the police. We resisted because we have now been put out on the street again. They have tried to break our protest and make it invisible. But this eviction is definitely not the end of our protest, we want a solution for our lack of rights! More actions will follow, and we need as much support as possible!

We will continue fighting for our Right to Exist!
We want shelter and the right to stay!

One response to “Politie ontruimd vluchtelingenkamp Recht op Bestaan met veel geweld.

  1. Pingback: Kom in opstand! Tegen de wet van grens en land! | Occupy Den Haag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *