Persbericht: Politie Segbroek op vluchtelingenjacht?

English below:
Afgelopen nacht zijn twee van de vluchtelingen die in het Vluchthuis in Den Haag verblijven op straat staande gehouden door de politie. Toen zij een luchtje gingen scheppen in de buurt van het Vluchthuis werden ze door de politie gestopt en gecontroleerd. Een van hen had boetes open staan en is opgepakt. Bij navraag bij de politie waarom ze staande zijn gehouden werd als reden opgegeven dat ze “er uitzien als buitenlanders”, aldus de agent waarmee wij spraken.

Toen wij afgelopen nacht rond 00:30 vanuit het politiebureau Segbroek gebeld werden door onze lotgenoot met de mededeling dat hij daar vastzat, hebben we met dit bureau contact opgenomen. Wij hebben gevraagd naar de reden dat ze zijn staande gehouden. Dienstdoend agent Thijs Lambert vertelde ons het volgende:
“We hebben ze staande gehouden omdat ze er verdacht uitzagen, buitenlands uiterlijk en donkere kleding, van die mensen heb je er niet zo veel in de Vogelwijk.”

Bij de vraag wat hij met “die” mensen bedoelde antwoordde de agent:
“Ja ehh, van die buitenlanders, er is nu ook zo’n gekraakte kerk met van die mensen er in dus leggen we daar meer de focus op.”

Dat de focus van de politie op het Vluchthuis ligt om de daar verblijvende vluchtelingen lastig te vallen en zelfs aan te houden, baart ons ernstige zorgen. Te meer omdat er op 13 januari j.l. ook al drie mensen van onze groep aangehouden zijn toen zij onderweg waren naar het Vluchthuis. Een van hen had ook een boete openstaan die hij nu moet uitzitten, een ander kreeg 650 euro boete omdat hij zich niet aan het hem opgelegde inreisverbod heeft gehouden.

De boetes van uitgeprocedeerde vluchtelingen stapelen zich gemakkelijk op, omdat zij niet mogen werken, geen studie mogen volgen en geen huis kunnen huren. Ook krijgen ze geen geld van de staat, dus kunnen zij bijvoorbeeld treinkaartjes naar een afspraak met hun advocaat niet betalen, terwijl deze afspraken wel van groot belang zijn.

Wij vinden het onacceptabel dat de politie mensen aanhoudt op basis van huidskleur, dit is niet minder dan een racistisch motief. Wij hebben gisterennacht om 00:45 dan ook de bureauchef van het bureau Segbroek gebeld om onze zorgen te uiten over deze ontwikkeling, en wij hebben aangegeven dat wij een klacht gaan indienen tegen agent Thijs Lambert. Verder hebben wij medegedeeld dat het afgelopen moet zijn met deze manier van handelen. Ook al probeerde de chef ons ervan te overtuigen dat er zeker geen racistisch motief aan de arrestatie ten grondslag lag, moest hij wel toegeven dat het een jonge onervaren diender betrof, en zou het gaan bespreken met de agenten op het bureau.

Wij zijn vluchtelingen die nergens worden erkend, wij zitten al in een hele moeilijke positie en toch gaat de politie rond het Vluchthuis op zoek om mensen aan te houden en lastig te vallen. Ook al is illegaliteit nog niet strafbaar, de jacht lijkt geopend. Dit moet onmiddellijk stoppen!

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal!

Press Release: Police in Segbroek on the hunt for refugees?

Last night, two of the refugees who are staying in the Refugee House in The Hague were stopped and questioned by the police when they went outside for some fresh air. One of them had outstanding fines and was arrested. When the police were questioned as to why the men were stopped, the reason given was that “they look like foreigners,” according to the officer with whom we spoke.

When we got a call around 00:30 from the police station in Segbroek from our companion announcing that he was being held, we contacted the bureau. We asked for the reason why they men were stopped. Thijs Lambert, the officer on duty told us the following: “We stopped them because they looked suspicious, foreign appearance and dark clothing. You don’t see too many of those people in the Vogelwijk.”

When asked what he meant with “those” people, the officer responded: “Yes, umm, those foreigners, there is now such a squatted church with those people in it, so we are focusing more on that.”

The fact that the focus of the police lies on the Refugee House in order to bother and even arrest the refugees who are staying there is of serious concern to us. All the more because already three people from our group were arrested when they were on their way to the Refugee House on January 13. One of them had an unpaid fine for which he now must serve a sentence, and another was fined 650 because he did not hold himself to the travel ban (banishment) which had been imposed on him.

The fines for rejected asylum seekers pile up very easily, because they are not allowed to work, study or rent a house. They also don’t get any money from the state, so they can’t for example pay for train tickets to an appointment with their attorney, even though these appointments are of great importance.

We think that it is unacceptable that the police arrest people based on the color of their skin. This is nothing less than a racist motive. We also called the bureau chief at 00:45 last night to express our concerns about this development, and we indicated that we would file a complaint against officer Thijs Lambert. Furthermore, we announced that this way of doing business must come to an end. Even though the chief tried to convince us that the arrest was not underpinned by racist motives, he felt it necessary to admit that the officer in question was young and inexperienced, and that he would discuss the case with the officers at the bureau.

We are refugees who are recognized nowhere. We are already in a difficult position and nevertheless, the police search around the Refugee House in order to arrest and intimidate us. Even though illegality is not yet punishable under the law, it looks as if the hunt is already open. This must stop immediately!

We want a humane solution for all refugees! We are deported refugees who can’t go back to the land that we come from. We can’t be sent away, but also receive no residence permit. Because of this, we live without basic human rights, which everyone is entitled to.

We are not only fighting for the people in our situation, but for all of the refugees, who instead of being cared for are put away in asylum seekers’ centers, detention centers or are left to fend for themselves on the street without healthcare, shelter, nor the prospect of a decent existence. A country such as the Netherlands should care for people who leave their homeland in order to make a normal life for themselves. This is everyone’s right! People do not flee without reason!

No Human Being is Illegal!

3 responses to “Persbericht: Politie Segbroek op vluchtelingenjacht?

  1. Pingback: Ethnic Profiling | Haagspraak

  2. Pingback: Recht op bestaan! Steun vluchtelingen in woord en daad - Anarchistische Groep Amsterdam

  3. Wat hier in Segbroek is gebeurd is niet alleen zorgelijk, maar ook formeel verboden. Het valt onder de terminologie “gedrag als onder bezettingstijd”, waarover indertijd garantie-afspraken zijn gemaakt met de Kamer bij de aanvaarding van de Wet op de identificatiepliicht. Commentaar op racistisch gedrag in Heemstede Aerdenhout bij een illegalenjacht van de IND op schoonmaaksters aldaar kan men met juridisch commentaar vinden in een Zembla-uitzending in december 2012.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *