5 mrt: algemeen overleg tweedekamer over ‘Migratie en Ontwikkeling’ (10-12:30 u.)

Op woensdag 5 maart 2014 van 10 tot 12:30 uur houdt de tweedekamer een algemeen overleg over ‘Migratie en Ontwikkeling’. Het vindt plaats in de Troelstrazaal en het is een openbare bijeenkomst.
Het gaat over een zg. strategische landenbenadering, ofwel: hoe kunnen herkomstlanden worden gedwongen mee te werken aan gedwongen terugkeer?
30 573 Migratiebeleid Nr. 124 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2014

Met verwijzing naar de brief namens de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 31 oktober 2013, informeren wij u hierbij over de stand van zaken met betrekking tot de strategische landenbenadering migratie. De strategische landenbenadering migratie is een instrument om de medewerking van landen van herkomst te verbeteren aan de gedwongen terugkeer van hun onderdanen die niet of niet langer in Nederland mogen verblijven.

Inleiding

Terugname van eigen onderdanen is een internationaal gewoonterechtelijke verplichting die door nagenoeg alle landen wordt gerespecteerd. Dat betekent dat terugkeer, ook gedwongen, naar deze landen doorgaans zonder problemen verloopt. Maar er zijn ook landen waarmee de samenwerking op het gebied van gedwongen terugkeer minder soepel verloopt. Deze landen interpreteren de internationaal gewoonterechtelijke verplichting anders of geven minder prioriteit aan opvolging ervan

Specifieke landen

In 2002 heeft Nederland samen met UNHCR een Memorandum of Understanding met Afghanistan getekend over terugkeer. Afghanistan is zeer kritisch over het Nederlandse migratiebeleid en weigert in weerwil van het MoU reisdocumenten te verstrekken voor gedwongen terugkeer. Daarnaast werkt Afghanistan niet mee aan het realiseren van opvang voor terugkerende minderjarigen, waarvoor Nederland zich al sinds 2009 in Europees verband inspant. Om de medewerking van Afghanistan aan terugkeer te stimuleren, heeft Nederland die gekoppeld aan het verzoek van Afghanistan om een bilateraal luchtvaartverdrag af te sluiten. Vooralsnog heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Ook met Irak heeft intensief overleg plaats. In juni 2012 ontving de toenmalige Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel de Iraakse Minister voor Migratie en in juli 2013 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een bezoek gebracht aan Irak. Ook de Minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens zijn bezoek aan Irak in september 2013 aangegeven dat goed geregelde terugkeer van uitgeprocedeerde Irakezen de samenwerking met Irak verder kan versterken. Nederland heeft uitgebreide hulp aangeboden voor onder meer de herintegratie van terugkeerders en het vinden van een oplossing voor het probleem van de circa 1,5 miljoen binnenlands ontheemden in Irak en de honderdduizenden Irakezen die moeten terugkeren uit de buurlanden van Irak. Daaronder is ook Syrië waarvandaan naast vele Irakezen nu ook honderdduizenden Syriërs de grens oversteken naar Irak. De gesprekken die Nederland voert met Irak op migratieterrein verlopen moeizaam en hebben vooralsnog geen verbetering opgeleverd in de samenwerking van Irak aan de gedwongen terugkeer van zijn onderdanen.

Op 19 april 2013 had in Istanbul de vijfde ministeriële conferentie plaats van het Boedapest Proces, een consultatief forum van bestemmings-landen in Europa, transitlanden ten oosten van Europa (Turkije, Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken) en herkomstlanden langs de Zijderoute (Iran, Irak, India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh en China). Meer dan vijftig landen en tien internationale organisaties namen daar een verklaring aan, waarin ook een artikel is opgenomen over het belang van de verplichting tot het terugnemen van eigen onderdanen. Nederland speelt een actieve rol in het Boedapest Proces vanwege de betrokkenheid van voor ons belangrijke herkomstlanden als Afghanistan, China, India en Irak. Mede daarom is besloten 300.000 euro bij te dragen aan een project ter versterking van de capaciteit van het migratiemanagement van de Zijderoutelanden Afghanistan, Irak en Pakistan. Andere donoren van dit project zijn de Europese Commissie, Hongarije, Turkije, Zweden en Zwitserland.

Richting Irak is samenwerking gezocht met een breder aantal bestemmingslanden. Naast andere lidstaten van de EU hebben ook landen daarbuiten zoals Australië, Canada, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zwitserland, allemaal dezelfde problemen met betrekking tot gedwongen terugkeer naar Irak. De samenwerkende landen ondernemen gezamenlijke acties en spreken waar mogelijk namens elkaar. Zo hebben de in Bagdad residerende ambassadeurs van deze landen al samen brieven gestuurd naar en gesprekken gevoerd met de Iraakse autoriteiten en heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tijdens zijn bezoek in juli ook namens deze landen gesproken.

Nederland heeft een restrictief en rechtvaardig immigratiebeleid waarvan ook een actief en consequent terugkeerbeleid deel uitmaakt. De geloofwaardigheid van dat terugkeerbeleid is mede afhankelijk van de medewerking van herkomstlanden om hun eigen onderdanen terug te nemen. Wanneer landen niet meewerken aan de gedwongen terugkeer van hun onderdanen kan dat leiden tot een afname in de bereidheid van anderen om zelfstandig terug te gaan. Zij krijgen immers het signaal dat hun landen van herkomst niet zullen meewerken wanneer de Nederlandse overheid hen wil uitzetten. Omdat het niet altijd lukt herkomstlanden daartoe binnen het migratiedomein te bewegen, is de strategische landenbenadering migratie tot stand gekomen. In dat kader wordt binnen het geheel van de bilaterale betrekkingen bekeken welke instrumenten kunnen worden ingezet om herkomstlanden te stimuleren. Daarbij worden alle relevante belangen die Nederland in die landen heeft tegen elkaar afgewogen. Dit kan betekenen dat andere belangen prevaleren boven terugkeer. De strategische landenbenadering maakt het echter mogelijk om andere dossiers dienstbaar te maken aan terugkeer.

Bron:
http://tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details/index.jsp?id=2013A05352  
Zie ook deze link http://tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2014D07021&did=2014D07021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *