Monthly Archives: november 2014

Ook na 8 december opvang voor de resterende bewoners in de Zilverstraat!

Op 13 november 2014 was er weer een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad met het onderwerp “Bewoner Zilverstraat en nachtopvang bed, bad en brood”:

“Bij brief van 4 november2014 is aan uw raad medegedeeld dat het college heeft besloten de opvang van de nog resterende oud-bewoners van de Sacramentskerk in de Zilverstraat eenmalig te verlengen tot 8 december 2014.

Deze verlenging had mede tot doel om de periode tot het openbaar worden van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) over de opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers te overbruggen.

Op 10 november 2014 is de uitspraak van het ECSR openbaar geworden. In deze uitspraak adviseert het ECSR de Nederlandse staat om onderdak en voedsel aan zowel personen zonder een verblijfsvergunning, als aan dakloze personen met een verblijfsvergunning te bieden.

Zoals eerder aan uw raad is aangegeven, is het college van mening dat het ten principale niet verantwoordelijk is voor het vreemdelingenbeleid van het Rijk. Staatssecretaris Teeven heeft echter aangegeven dat een kabinetsreactie op de uitspraak van het ECSR eerst begin 2015 zal volgen, nadat het Comité van Ministers zich heeft uitgesproken.

Het college heeft hierover op 11 november 2014 gesproken en is tot de conclusie gekomen dat de uitspraak van het ECSR nu al gevolgen heeft voor alle mensen die tot deze groep behoren.
Dit leidt ertoe dat voor de resterende groep bewoners van de Zilverstraat ook na 8 december 2014 een voorziening dient te worden ingericht. Dit zal in een andere ruimte plaatsvinden in het pand aan de Zilverstraat dan waar de winteropvang is ondergebracht. De opvang na 8 december zal voor deze
resterende groep niet alleen blijven bestaan uit bed, bad en brood, maar tevens uit opvang gedurende de dag waar vluchtelingen onder begeleiding van Vluchtelingenwerk aan hun procedure kunnen werken. De reden hiervoor is dat het college het van groot belang vindt dat de groep vluchtelingen ook na 8 december 2014 aan hun procedure kan blijven werken conform weergegeven in de bovengenoemde brief (RIS277780). Dit is immers tot op heden zeer succesvol gebleken.

Dit sluit ook aan bij de oproep die de ondersteuners van de asielzoekers tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur hebben gedaan.
Het advies van het ECSR brengt met zich dat er voor niet in de Zilverstraat verblijvende asielzoekers zonder recht op verblijf en onderdak óók tijdelijk een vorm van nachtopvang (20.00 uur – 08.00 uur, bed-, bad-, brood) moet worden gevonden in de stad. Het college beraadt zich over een geschikte opvang en de
financiering daarvan. Op dit moment bestaat er voor de stad Den Haag geen helder beeld over de omvang van deze groep. Mede daarom moeten criteria worden ontwikkeld met betrekking tot het toelaten van de genoemde groep. Voorkomen moet worden dat het bieden van opvang in onze stad een aanzuigende werking heeft op personen zonder recht op verblijf en onderdak die bijvoorbeeld geen binding hebben met Den Haag.

Ten slotte zal het college zich blijven inspannen om, in lijn met het advies van het ECSR, tot een structurele oplossing te komen voor deze problematiek. Dit wordt gedaan in overleg met het Rijk, de G4 en de VNG. Uiteraard zal het college uw raad hiervan op de hoogte houden.”

 

Verlenging opvang Zilverstraat tot 8 december 2014

Uit een brief van college van burgemeester en wethouders van 4 november:

“Het College heeft besloten, mede gelet op de gevoelens vanuit de samenleving, de opvang in zijn huidige vorm eenmalig te verlengen tot 8 december 2014. Voor deze periode komt de winteropvang, waarvoor de Zilverstraat normaal gesproken gebruikt wordt, niet in het gedrang.
In de resterende vijf weken kunnen de mensen uit de overbleven groep stappen zetten om mee te werken aan hun vertrek of een reële aanvraag in te dienen, waardoor zij voor opvang van het Rijk in aanmerking komen. Op basis van de informatie van VluchtelingenWerk rekenen wij in deze verlengde periode in ieder geval op duidelijkheid voor de groep die in afwachting is van de uitkomst van hun voorlopige voorziening. Na 8 december zal echter, ook voor hen, de opvang door de gemeente niet nogmaals verlengd worden. Het organiseren en financieren van de geboden opvang is meer dan van het College mag worden verwacht. Daar komen nu dus nog eens vijf weken bovenop. Zo wordt tevens de periode tot het openbaar worden van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa overbrugd.”