Monthly Archives: december 2013

28 december: Benefiet voor vluchtelingen (Agneskerk, Beeklaan 188)

Vlucht Benefiet

Op zaterdag 28 december is er een benefiet voor de vluchtelingen, met live muziek en een gezamenlijke maaltijd.

Plaats: St. Agneskerk, Beeklaan 188, Den Haag (dus niet op de Sportlaan !!)
Tijd: Van 18:00 tot 22:00 uur
Maaltijd: om 19:00 uur
Organisatie: ‘Recht op bestaan’

Zie hier: https://www.facebook.com/events/1393275900918914/
Of (facebook): ‘vlucht benefiet’

LET OP: De benefiet vindt plaats in de AGNESKERK aan de BEEKLAAN 188 te Den Haag en niet zoals eerder gemeld in de Sportlaan 127

Demonstratie tijdens Internationale Dag van de Migrant

Vandaag, 18 december 2013 is het Internationale Dag van de Migrant. Wij, de vluchtelingen van Recht op Bestaan organiseerden vandaag een demonstratie vanaf het Vredespaleis naar het Plein. Ook waren er vluchtelingen van We Are Here uit Amsterdam aanwezig, evenals een groep Irakese vluchtelingen vanuit verschillende AZC’s.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Al voordat onze demonstratie begon hadden twee andere groepen de internationale dag van de migrant aangegrepen om actie te voeren. In de ochtend bereikte ons het bericht dat twee activisten het eilandje in de Hofvijver een korte tijd hadden bezet, waarbij ze een banner ophingen met de tekst ‘Breek de muren van Fort Europa’.

Een tijd later hield een groep van 25 Irakese vluchtelingen een onaangekondigd protest in de tuin van het Ministerie van Justitie, het ministerie waar ook de IND onder valt. Ze vroegen aandacht voor de situatie van Irakese vluchtelingen, die ondanks de bloedige oorlog in hun land van herkomst niet in Nederland mogen blijven. Na 45 minuten besloot de groep onder druk van de politie het terrein van het ministerie weer te verlaten. Later sloten ze zich aan bij onze demonstratie.

Irakese vluchlingen in actie bij Ministerie van Justitie

Irakese vluchlingen in actie bij Ministerie van Justitie

Irakese vluchlingen in actie bij Ministerie van Justitie

Irakese vluchlingen in actie bij Ministerie van Justitie

Om 14:00 ging onze demonstratie met zo’n 60 mensen van start bij het Vredespaleis. Na een welkomstwoord en een korte toespraak werd er een route door de stad gelopen richting het Plein. Onderweg volgden meerdere toespraken, en op het Plein werd er nog tot na 4 uur gemanifesteerd door zo’n 75 mensen.

Naast de demonstratie in Den Haag vonden er vandaag over de hele wereld acties, lezingen en tentoonstellingen plaats in het kader van de Internationale Dag van de Migrant.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

18 december: Demonstratie tijdens Derde wereldwijde dag van actie voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden

[English below]

Volgende week woensdag, 18 december, is het Internationale Dag van de Migrant. Wij, de vluchtelingen van Recht op Bestaan ondersteunen de internationale oproep voor een dag van actie voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden. Wij organiseren daarom een demonstratie die om 14:00 zal aanvangen bij het Vredespaleis.

gda_eng_2013

Hieronder de internationale oproep van Global Migrant Action:

18 December 2013: Derde wereldwijde dag van actie voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden.

 

Meer dan ooit, verenigd om de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden te bevestigen en te verdedigen!

Op 18 december 1990 nam de V.N. het Internationale Verdrag ter bescherming van alle arbeidsmigranten en van hun gezinsleden aan.

Het verdrag was het resultaat van bijna twintig jaar debatteren en compromisen sluiten, en had als doel het garanderen van bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en hun gezinsleden.

Het is nu 23 jaar na de aanname van het verdrag, en helaas blijft het waarborgen van de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden een nog te bereiken doel.

De landen in het ‘Noorden’ van de wereld (Europa, de VS en Canada) hebben het verdrag nog steeds niet ondertekend. Maar in veel landen waar het verdrag wel is geratificeerd wordt het niet toegepast, noch gerespecteerd. Daarom is het noodzakelijk om de strijd voor het accepteren van het verdrag door meer en meer landen door te zetten, maar juist ook om er voor te zorgen dat het tekenen van het verdrag niet enkel een formaliteit is.

De mensenrechtenschendingen tegen migranten die zich dagelijks over de hele wereld voltrekken benadrukken de urgentie voor het opbouwen van alternatieve manieren van strijd. Deze alternatieven zouden gebruikt moeten worden voor het eisen en het afdwingen van respect voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden.

Deze mensenrechtenschendingen komen voor op verschillende plaatsen en op verschillende niveaus. Ze zijn dagelijkse kost langs migrantenroutes en de tijdelijke verblijfplaatsen die uiteindelijk permanente stops worden.

In deze gebieden is geweld wreed en dodelijk, zoals duidelijk wordt bij het vasthouden van migranten uit Sub-Sahara landen door Noord-Afrikaanse regeringen die gesteund worden door Fort Europa. Hetzelfde gebeurt op de noordelijke grens van Mexico waar verschikkelijke bloedbaden worden aangericht met medeplichtigheid van locale mafia en de staat.

Op deze routes worden migranten vergeten, vermoord of verdwijnen ze simpelweg, en geen enkele regering die daar iets over zegt. Sterker nog, migranten worden schuldig bevonden aan hun eigen slachtofferschap.

De rechten van migranten worden geschonden in de ontvangende landen, waar ze niet worden beschouwd als mensen of arbeiders die onder de bescherming van de wet zouden moeten vallen.

Ze worden simpelweg gezien als goedkope arbeidskrachten die uitgebuit of tot slaaf gemaakt kunnen worden. Hierdoor kunnen ze worden beroofd van hun vrijheid, tegen elke logica van de wet in. En als staten die hier misbruik van maken geen behoefte meer hebben aan goedkope arbeidskrachten, dan worden deze arbeidskrachten het land uitgestuurd of gedeporteerd naar gebieden waar zij hun leven niet zeker zijn.

In vrijwel alle staten wordt het beeld van de migrant simpelweg gecriminaliseerd. Migranten worden gepresenteerd als criminelen, als mensen die verantwoordelijk zijn voor het inpikken van banen, worden ze verantwoordlijk gehouden voor de crisis en de onveiligheid in steden; ze worden gebruikt als zondebokken om de aandacht af te leiden van de echte veroorzakers van de globale crisis.

Wij, de verenigingen en organisaties van migranten en solidariteitsorganisaties, willen middels het organiseren van de Derde Globale Actiedag voor de Rechten van Migranten, Vluchtelingen en Ontheemden een sterk statement maken op 18 december. Wij willen de continue moord op arbeiders in hun wanhopige zoektocht naar werk een halt toeroepen en de voortdurende schendingen van mensenrechten stoppen.

Migraties bieden ons de mogelijkheid om een nieuwe wereld te ontwerpen, een wereld waarin rechten niet voorbehouden zijn aan hen die in bepaalde geografische gebieden geboren zijn maar waar deze op iedereen van toepassing zijn en daarom niemand zijn leven zou moeten riskeren voor een betere toekomst.

Wij willen een wereld waarin migreren of niet migreren een keuze is, en niet een verplichting.

Wij willen geen wereld waarin vrijheid van beweging enkel ontworpen is voor goederen en geldstromen, maar een wereld waarin mensen zich vrij kunnen bewegen, en zich kunnen vestigen waar ze willen zonder gedwongen verplaatst te worden.

Wij willen een wereld waarin alle mensen het recht hebben op waardig werk, en een wereld waarin mensen niet alleen in het land van herkomst rechten hebben, maar dat deze rechten ook over en buiten deze grenzen door alle landen gerespecteerd worden.

Wij willen een wereld waarin geen mens, geen arbeider illegaal is!

18 December 2013
Derde Globale Dag van Actie voor de Rechten van Migranten, Vluchtelingen en Ontheemden.
Tijd: 14:00
Locatie: Vredespaleis, Carnegieplein 2 Den Haag

www.rechtopbestaan.org
http://globalmigrantsaction.org/

[English]

Wednesday the 18th of December is International Migrant Day. We, the refugees of ‘Right to Exist’ support the international call-out for a Global Day of Action for the rights of Migrants, Refugees and Displaced People. We will organize a demonstration that will start at 14:00 at the Peace Palace.

December 18, 2013
Third Global Day of Action
for the Rights of Migrants, Refugees and Displaced People

MORE THAN EVER UNITED TO AFFIRM AND DEFEND THE RIGHTS
OF IMMIGRANTS, REFUGEES AND DISPLACED PEOPLE!

On December 18, 1990 the U.N. General Assembly adopted the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

The objective of this Convention, the result of nearly two decades of debate and compromise, was precisely to guarantee the protection of the rights of migrant workers and their families.

It’s been 23 years since the approval of this convention, and unfortunately the safeguards and the rights of migrants, refugees and displaced people continues to be a goal to reach.

The countries of the “North” (Europe, U.S., Canada) of the world have yet to undersign the Convention. Yet,in many of the countries where the Convention has been ratified already, it is not applied nor respected. It is therefore necessary to continue the struggle for it to be adopted by more and more countries around the world but especially to make sure that signing the convention is not a pure formality.

The violations of human rights that occur daily around the world against migrants highlight the urgency for building alternatives of struggle. These alternatives should be used to demand and achieve respect for the rights of migrants, refugees and displaced people.

These violations occur in different places and at different levels. They are “daily bread” along migration routes and in the temporary, on-transit locations that many times simply become permanent stops.

On these territories violence is brutal and deadly, as demonstrated by the retention of migrant from Sub-Sahara by the government of North Africa supported by the European Fortress. The same is true in the northern border of Mexico where horrible massacres are committed by the complicity between the mafias and the state.

On these routes migrating human beings are forgotten or are killed or simply disappear, and no government says anything about it. On the contrary they are blamed for their own victimization. Most of the times, their corpses are not even recoverable.

The rights of migrants are violated at the receiving countries where they are not considered to be human beings or workers who should be subject to the protection of the law.

They are simply seen as cheap labor to be exploited or enslaved (this is very common among domestic workers, but also for others). Thus these workers can be deprived of their freedom against any logic of law. When these abusive states don’t have more use for cheap labor, the workers can be expelled and deported to places where they risk their lives.

In almost all states, the character of migrants are simply criminalized. They are presented to the local population as criminals, such as people who steal their jobs, who are responsible for the crisis and insecurity of towns; they become scapegoats used by governments to divert attention from the real culprits of global crisis.

We, the associations and organizations of migrants and solidarity organizations want to make a strong statement this December 18, 2013, by holding our Third Global Day of Action for the Rights of Migrants, Refugees and Displaced People. We seek to stops this continuous massacre of workers in desperate search for jobs around the world and the ongoing violation of human rights. We want our message to reach international institutions, states and governments, but also civil societies around the world.

Migrations are offering us the opportunity to redesign a new world, a world in which rights are not a privilege of those who are born in certain geographical areas but something that’s applicable to all people and therefore no person should risk their lives for a better future.

We want a world where migrating or not migrating is a choice and not an obligation.

We don’t want a world in which freedom of movement is designed only for merchandise for profits, but also where people can move freely, and establish residence where they choose without being forcibly displaced.

We want a world where all human beings have the right to a dignified job and where countries respect the fact that human beings have rights not only in the places where they were born but over and beyond those borders.

We want a world where no human being, no worker is illegal.

December 18, 2013
Third Global Day of Action for the Rights of Migrants, Refugees and Displaced People
Time: 14:00
Location: Vredespaleis, Carnegieplein 2 Den Haag

www.rechtopbestaan.org
http://globalmigrantsaction.org/

10 december: ‘Vluchthuis’ demonstratie Tweede Kamer (mensenrechten OOK voor vluchtelingen)

Mensenrechten OOK voor vluchtelingen – ‘Vluchthuis’ demonstratie 10 december Tweede Kamer (Persbericht ‘Recht op bestaan’)

Wanneer: Dinsdag 10 december van 12.30 tot 14.30 uur
Waar:       Plein, Den Haag voor ingang Tweede Kamer

Dinsdag 10 december is de internationale dag van de mensenrechten

Wij, de vluchtelingen uit het Vluchthuis, willen op deze dag bepleiten dat mensenrechten altijd, overal en voor iedereen gelden. Dus ook voor vluchtelingen.
Wij hebben middels demonstraties(kampen) onszelf zichtbaar gemaakt sinds 2011.
Er is daardoor gelukkig steeds meer bekend over onze situatie, maar het probleem is voor de meesten van ons nog net zo groot en uitzichtloos en voor sommigen, wegens mentale en fysieke gezondheidsproblemen, nog groter.

Ook wij hebben Recht op bestaan.

Wij zijn het slachtoffer van het niet sluitende asielbeleid;
Wij kunnen niet terug naar ons land van herkomst, we zijn niet uitzetbaar,
we mogen hier niet blijven, maar we mogen ook niet naar een ander land,
we krijgen geen opvang, maar staan op straat.

Middels flyers, teksten en spandoeken hopen wij in contact te komen met politici om ze in te laten zien dat dit strikte beleid mensonwaardig is en ingaat tegen internationale mensenrechten verdragen.

Voor meer informatie over ‘Recht op bestaan’ http://rechtopbestaan.org

PS op woensdag 17 uur wordt een foto-expositie over ons geopend ‘vluchtelingen in de knel’ door Geesje Werkman van Kerk in Actie. Zij was met PKN nauw betrokken bij de klacht tegen de Nederlandse Staat vanwege het asielbeleid die is neergelegd bij het Europese Comité voor Sociale Rechten.

Uitkomst van deze klacht;
Daarom roept het Europese Comité voor Sociale Rechten de Nederlandse overheid ertoe op direct maatregelen te nemen waardoor de basisrechten (voedsel, kleding, onderdak) van ongedocumenteerden zijn gegarandeerd.
Tegelijkertijd stelt het comité dat de overheid alle publieke organen die verantwoordelijk zijn voor een menselijke behandeling van asielzoekers op de hoogte moeten brengen van deze beslissing
.

http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/Nieuws/Voorlopige-voorziening-voor-humane-behandeling-ongedocumenteerden-toegewezen–n7632

Meer over deze expositie op http://rechtopbestaan.org/recht-op-bestaan/11-december

11 december: Opening fotoexpositie ‘Vluchtelingen in de knel’ (tot 8-1-’13)

Out of Shadow-OaseVLUCHTELINGEN IN DE KNEL
Foto expositie
Opening woensdag 11 december 17:00 uur door Geesje Werkman van Kerk in Actie
Buurt- en kerkhuis De OASE

Uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat zijn gezet zijn zichtbaar geworden in Den Haag. In september 2012 werd op de Koekamp een tentenkamp opgezet, in januari 2013 werd de gekraakte Sacramentskerk aan de Sportlaan in gebruik genomen.

Katarina Galisinova en Frans Ohm, fotografie studerend aan resp. de KABK en de Fotoacademie, documenteren de groep en hun acties en vertellen zo het verhaal van vluchtelingen die in de knel zitten.

Foto’s van hun hand worden van 11 december 2013 tot 8 januari 2014 geëxposeerd in buurt- en kerkhuis De OASE, Van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag

http://www.deoasedenhaag.nl/

8 december: muziek en dans uit de wereld van de Haagse Vluchthuisbewoners

Op zondagavond 8 december is er een bijeenkomst met muziek en dans uit de wereld van de bewoners van de Vluchtkerk te den Haag.
Deze muzikale explosie is bedoeld voor de bewoners en leden / sympatisanten van de steungroep.
De muziekavond begint om 20 uur in de Vluchtkerk.
Als gastartiesten treden op:
Sattar Alsaadi, ney-speler
Ali Aljadha, zanger
Karin van der Knoop, buikdanseres
Rene Haakman, vioolspeler
Lize den Oudsten (optioneel), verhalenvertelster
Richard (optioneel), gitaarspeler
Alle aanwezige muziekinstrumenten in de kerk (behalve het orgel) kunnen ingezet worden tijdens improvisaties, door iedereen die dat wil.

6 dec, Balie: “Wij zijn hier coöperatie” (nieuw samenlevingsmodel vluchtelingen en kunstenaars)

Wij zijn hier coöperatie, nieuw samenlevingsmodel tussen vluchtelingen en kunstenaars

Op vrijdag 6 december 2013 van 20:00 tot 21:30 uur wordt het voorstel voor de “Wij Zijn Hier Coöporatie” gepresenteerd in de Balie in Amsterdam.

Iets meer dan een jaar geleden organiseerde een groep van uitgeprocedeerde vluchtelingen zich in Amsterdam. Wat begon als een tentenkamp van zeven bewoners in de tuin van de Diaconie groeide in enkele maanden uit tot een waarachtige politieke organisatie, die de naam ‘Wij zijn Hier’ verkreeg.

‘Wij Zijn Hier’ ontwikkelde een voorstel voor een coöperatie in het centrum van Amsterdam: een gebouw waar 200 kunstenaars en 200 vluchtelingen gedurende drie jaar samen zullen leven en werken. Dat deden zij in samenwerking met deNew World Academy, een nieuwe school die als doelstelling heeft politieke groepen  samen te brengen met kunstenaars.

Het project, met de naam ‘Wij Zijn Hier Coöperatie,’ biedt een oplossing voor leegstand in Amsterdam en draagt collectief verantwoordelijkheid voor onderhoud. Daarnaast vormt zij een oplossing voor een tekort aan woon- en werkruimte voor kunstenaars en, het belangrijkste, een structurele oplossing voor uitgeprocedeerde, niet uitzetbare vluchtelingen. Als zodanig bepleit zij een wederzijdse culturele integratie van kunstenaars en vluchtelingen, om de tragiek van het huidige asielbeleid te beantwoorden met een even ideëel als pragmatisch voorstel.

Op vrijdag 6 december 2013 van 20:00 uur tot 21:30 wordt het voorstel voor Wij Zijn Hier Coöporatie gepresenteerd in de Balie in Amsterdam.

Dit programma in de Balie vormt de start van een maandenlange campagne die financiële en logistieke steun voor het plan mogelijk moet maken. Keynote spreker is ‘Wij Zijn Hier’ woordvoerder Yoonis Osman Nuur, gevolgd door een presentatie van de coöperatie door het actiecentrum We Are Here to Support bij monde van Elke  Uitentuis en Savannah Koolen en We Are Here vertegenwoordiger Thomas Philip Guya, waarna onder leiding van dichter Quinsy Gario een debat plaats zal vinden met vertegenwoordigers van politieke partijen en  woningbouwcorporaties, met onder meer Marieke van Doorninck (fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam), Maartje Terpstra (asielrecht advocate) en Maria Hlavajova (artistiek leider BAK, basis voor actuele kunst Utrecht). Beeldend kunstenaar Jonas Staal die in samenwerking met BAK de New World Academy oprichtte, verzorgt een inleiding op de avond.

Ism. BAK, de New World Academy en Wij Zijn Hier
(Een deel van de toegangskaarten is een donatie aan de Wij Zijn Hier Coöperatie)

Over de ‘Wij Zijn Hier’ groep

‘Wij Zijn Hier’ brengt de fameuze slogan ‘’I Am a Man” in herinnering, die de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap met zich meedroegen tijdens demonstraties in Memphis in 1968. De slogan is geen eis, maar een feit, en vraagt van de Nederlandse samenleving erkenning van gelijkwaardig bestaan van illegaal verklaarde vluchtelingen. De inmiddels tweehonderd leden van Wij Zijn Hier hebben verklaard in geen geval uit elkaar te gaan tot een collectieve oplossing voor hun gehele groep is gevonden.

We Are Here Cooperative werd mede ontwikkeld door:

Tawfik Adhman; Patrick Bernier; Younes Bouadi; Charlie Dance; Asieh Dehghani; Coco Duivenvoor; Emily Fahlen; Gerjanne van Gink; Robert Glas; Eleni Gogou; Fotini Gouseti; Thomas Philip Guya; Ernst van den Hemel; Ran Hoogerwaard; Robert Kluijver; Savannah Koolen; Louis Liu; Olive Martin; Jonathan Offereins; David Ortiz; Yoonis Osman Nuur; Marthe Prins; Kim Schonewille; Tommy Soro; Jonas Staal; Lara Staal; Thomas; Elke Uitentuis; Janna Ullrich; Benedikt Weishaupt; Chui (Cain) Yong Jian. Met bijzondere dank aan Martijn Stronks.

28 november: Audio raadsdebat (winter)opvang uitgeprocedeerden Den Haag

Tweeminutendebat mw. Vianen (GroenLinks) over de zorgplicht van de gemeente ten aanzien van de vluchtelingen in de Sacramentskerk
28-11-13 (19:30) Raadsvergadering
.
Bron: http://www.uitzendingenraaddenhaag.nl/public-access/messenger?question=view&kind=meeting&uuid=d1b0369b-ad00-0a00-10dc-ae1311c165eb#start=2846
.
Geluidsopname (MP3, ingekort tot ong. 16 minuten):

00:00: intro debat van Aartsen (B&W)
00:33: mv. Vianen (GL)(+ toelichting motie GL, HSP, PvdA, SP)
01:39: dhr. ter Linde (GTL) (+ toelichting eigen motie)
02:43: dhr. van der Helm (PVV)
04:42: dhr. van Kent (SP)
05:41: dhr. Gülsen (VVD)
06:07: dhr. Wijsmuller (HSP)
06:36: mv Bolle (PvdA)
07:10: dhr. Khoulani (PvdE)
08:10: mv. Rambaran (CDA)
08:35: dhr. Kücük (ID)
09:22: mv. Geest-Jacobs (D’66)
09:39: reactie van Aartsen (B&W)
15:05 – 15:51: stemming motie ‘Bolle cs’ en motie van der Helm

.
Motie Vianen (aangeduid door van Aartsen als ‘motie Bolle cs’) aangenomen (tekst zie hieronder)
Motie van der Helm afgewezen
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MOTIE Winteropvang asielzoekers (aangenomen 28-11-’13)

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 28 november 2013 ter bespreking van het tweeminutendebat “Winteropvang asielzoekers”.
Constaterende dat:

  • in de Haagse Sacramentskerk aan de Sportlaan een groep ongedocumenteerden en uitgeprocedeerde asielzoekers uit onder meer Irak in uitzichtloze omstandigheden verkeert;
  • het Nederlands terugkeerbeleid bij deze groep niet kan worden geëffectueerd, bijvoorbeeld omdat landen van herkomst niet aan terugkeer mee willen werken;
  • in verband met de komende winterperiode de burgemeester van Amsterdam de Amsterdamse lotgenoten van deze groep, die hun identiteitsdocumenten hebben overlegd, humane opvang aanbiedt conform het advies van het Europees Sociaal Comité.

Van mening dat:

  • datzelfde aanbod ook voor de Haagse groep moet gelden
  • Voorts van mening dat:
  • Vluchtelingenwerk een nuttige rol kan vervullen door de identiteitsdocumenten van de Haagse groep uitgeprocedeerden, net als hun Amsterdamse lotgenoten, op orde te brengen en te overleggen aan de autoriteiten.

Verzoekt het college:

  • De winteropvang open te stellen voor de opvang van de mensen uit de Sacramentskerk;
  • De raad op korte termijn te rapporteren over de voortgang met de identiteitsdocumenten van de mensen in de Sacramentskerk en in overleg te treden om passende opvang aan te bieden aan diegenen die daaraan meewerken.

Marieke Bolle (PvdA), Inge Vianen (GL), Bart van Kent (SP),  Joris Wijsmuller (HSP)