Monthly Archives: mei 2013

“Vluchteling, geen crimineel!”: Print de flyer en verspreid

Hier onder kan je de flyer voor de demonstratie “Vluchteling, geen crimineel!” downloaden, printen en verspreiden. Het zijn 2 flyers op 1 A4 print klaar.
voorkantflyer22-05-2013

Download hier de flyer:
Voorkant A4
Achterkant A4

Ook kan je de demonstratie promoten op Facebook zie het Facebook event en Twitter of op je eigen website of blog. Zie voor de oproep hier.

22-05-2013 Demonstratie: Vluchteling, geen crimineel!

headerRoBwesite22-05-2013.2.jpg
[English below]

Op woensdag 22 mei vindt er een Tweede Kamerdebat plaats over de strafbaarstelling van illegaliteit en het versoepelen van het vreemdelingenbeleid. Wij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amsterdam roepen op om deze dag te demonstreren onder het motto: ‘Vluchteling, geen crimineel!’

Tijdens het debat zal er gesproken worden over de strafbaarstelling van illegaliteit en het versoepelen van het vreemdelingenbeleid. Een vreemde combinatie vinden wij, omdat de strafbaarstelling niet te rijmen valt met een humaner beleid. Binnen de PvdA woedde de laatste tijd een strijd over de strafbaarstelling. Tijdens het ledencongres dat vorige maand plaatsvond in Leeuwarden stemde 95% van de leden tegen dit wetsvoorstel. Maar in plaats van dat de partijtop hier iets mee deed legden ze deze overgrote meerderheid naast zich neer. Samsom en Spekman riepen een ledenraad bijeen waar een motie werd aangenomen met acht verbeterpunten binnen het vreemdelingenbeleid waaronder bijvoorbeeld vermindering van detentie. Maar buiten deze verbeterpunten zetten ze de strafbaarstelling toch door. Of de acht verbeterpunten er daadwerkelijk gaan komen is nog maar zeer de vraag. Wat wel vaststaat is dat de VVD en PvdA doorgaan met het crimineel maken van vluchtelingen.

Dat de strafbaarstelling alleen maar een symbolische maatregel is is echter niet waar. Een boete die kan oplopen tot 3900 euro zal tot nog meer detentie lijden omdat vluchtelingen niet mogen werken en de boete dus niet kunnen betalen. Vluchtelingen zullen nog minder snel hulp zoeken uit angst dat ze worden gepakt en strafbaargesteld zullen worden. Dit wetsvoorstel is de reinste criminalisering!

We zullen onze demonstratie starten vanaf het Centraal Station in Den Haag. We gaan via het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar het Plein waar we zullen protesteren tot het debat begint. Dan zullen we de Tweede Kamer binnen gaan om het debat bij te wonen. Demonstreer samen met ons voor een humaan vluchtelingenbeleid en tegen criminalisering van vluchtelingen!

Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat wij daar ons leven niet zeker zijn, maar ook hier worden ons onze mensenrechten ontzegd. Wij willen na jaren van onzekerheid, opsluiting in detentiecentra en uitsluiting van alle mensenrechten verblijfsrecht, zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Verzamelen: Voor Centraal Station, Den Haag
Tijd: 12:00
Start debat 14:00

[English]

22-05-2013 Demonstration: Refugee, not criminal!

Wednesday the 22nd of May a debate will take place at the Second Chamber of Parliament on the topics of illegality and on easing some aspects of the current immigration policy. We, the refugees of the Vluchthuis in The Hague and the Vluchtkerk in Amsterdam call out for a demonstration on this day under the title: ‘Refugee, not criminal!’

Topics of the debate will be the criminalisation of illegality and the easing of the immigration policy. A strange combination if you ask us, since the criminalization is quite the opposite of a more humane asylum law. Recently we’ve seen an internal conflict in the PvdA on the topic of criminalisation. During the memberscongress that took place in Leeuwarden last month, 95% of the party members voted against this proposed law. But in stead of acting on this huge majority the party leaders chose to ignore the message sent by their members. Samsom and Spekman called for a memberscouncil during which a resolution was accepted considering eight points of improvement of the immigration law, amongst others a decrease in the use of detention. But besides these points of improvement they’re still holding on to the criminalization law, and if these eight measures will eventually see the light is still to be seen. What is clear though is the fact that the VVD and PvdA will go through with the criminalisation of refugees.

But their argument that the criminalisation is just a symbolic measure is false. A fine that could rise to 3900 euro will only lead to more detention since refugees are not allowed to work and, because of this, will never be able to pay this fine. Refugees will seek for help even less because of fear of being caught and criminalised. This proposed law is nothing less than the criminalisation of refugees!

We’ll start our demonstration at Den Haag Central Station. From there we’ll go past the Ministry of Safety and Justice on our way to Plein, where we’ll be protesting untill the start of the debate. Afterwards we’ll go to the Second Chamber to be present at the debate. Come and demonstrate with us against the criminalisation of refugees!

We can not go back to our countries of origin because our lifes are not safe there, however also here our human rights are being denied. After years of uncertainty, imprisonment in detention centres and exclusion from all human rights we want our right to stay, in order to create a dignified existence.

Gathering point: in front of The Hague Central Station
Time: 12:00
Start of debate: 14:00

Persbericht: Vluchtelingen in actie tegen ‘strafbaarstelling’ bij PvdA ledenraad

BKDzkvICEAEK7Yc.jpg largeVandaag (12-05-2013) voeren wij, ruim 130 uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag, de Vluchtkerk in Amsterdam en uit twee AZC’s in de buurt van Utrecht actie bij het PvdA ledenraad in Utrecht. “Wij voeren actie tegen het feit dat de Nederlandse overheid ons op straat heeft gezet. Totaal rechteloos, zonder huis, zonder zorg, zonder enig vooruitzicht op een menswaardig bestaan. Ook laten we ons horen tegen het voornemen om ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen”.

Op de stoep van de Jaarbeurs in Utrecht waar de ledenraad plaatsvindt liggen meerdere vluchtelingen op matjes en slaapzakken. Ook zijn er tenten opgezet in verwijzing naar de meerdere tentenkampen waarmee we al meer dan een jaar actie voerden. “Zo is onze situatie, we staan letterlijk op straat.” Er worden brieven uitgedeeld aan de deelnemers van het congres waarin het probleem wordt uitgelegd. Ook worden er spandoeken opgehouden met teksten als “vluchtelingen eisen mensenrechten” en “stop de strafbaarstelling van illegaliteit”.

De PvdA is nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer om een oplossing te realiseren voor ons probleem. Binnen de PvdA groeit de discussie. Zo sprak Marieke Bolle van de PvdA zich meerdere malen uit voor een generaal pardon. Maar de discussie moet verder groeien. “Wij zijn er van overtuigd dat er een grote groep binnen de PvdA is die deze schrijnende en rechteloze situatie niet wil laten voortbestaan”.

Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat wij daar ons leven niet zeker zijn, maar ook hier worden ons onze mensenrechten ontzegd. Wij willen na jaren van onzekerheid, opsluiting in detentiecentra en uitsluiting van alle mensenrechten verblijfsrecht, zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

BKD_G5dCQAAweRx.jpg largeLees hier onder de brief die is uitgedeeld aan de aanwezige leden van de PvdA:

Beste,

Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland. En vragen de PvdA zich voor hen uit te spreken.

Wij zijn een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Irak, Iran, Ivoorkust, Somalië, Afghanistan en nog diverse andere landen. Al ruim een jaar voeren wij op allerlei manieren actie, waarvan de tentenkampen het meest bekend zijn. Wij voeren actie voor onze meest basale mensenrechten, want zelfs die worden ons onthouden door de Nederlandse overheid.

In Nederland zijn veel vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn, zoals wij. We hebben een asielprocedure doorlopen waarbij ons verzoek om bescherming om uiteenlopende redenen is afgewezen. De Nederlandse overheid zet ons en andere uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat en vindt dat wij moeten terugkeren naar het land waarvandaan we zijn gevlucht. Een deel van de mensen die door de overheid op straat worden gezet kan echter helemaal niet terug. Bijvoorbeeld omdat men niet de juiste papieren heeft. Of omdat de vluchteling nog steeds fysiek gevaar loopt in het land van waaruit hij of zij is gevlucht. Of omdat de overheid van dat land deze mensen niet toe wil laten.

Aan de ene kant worden mensen dus op straat gezet, terwijl ze aan de andere kant nergens naartoe kunnen. De Nederlandse overheid vindt dat deze mensen geen enkel recht hebben, zelfs niet een basaal mensenrecht als een dak boven het hoofd.

Als deze mensen geluk hebben kunnen ze terecht bij bekenden thuis, of bij kerkelijke of andersoortige opvang. Maar een ander deel moet op straat zwerven. Allemaal lopen ze het gevaar om bij ID controles te worden opgepakt door de politie. Om vervolgens voor onbepaalde tijd in een gevangenis te worden opgesloten. Dat noemt men ‘vreemdelingendetentie’, maar komt er in de praktijk op neer dat mensen onder zwaardere omstandigheden worden opgesloten dan criminelen die door de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. Als deze mensen niet kunnen worden uitgezet, worden ze “geklinkerd” – wat letterlijk betekent dat ze de straat weer worden opgegooid – en wacht hen weer een uitzichtloos leven zonder de meest basale mensenrechten. Zo kunnen ze geen bestaan en geen toekomst opbouwen.

Dit is het effect van het Nederlandse beleid. Er worden groepen gecreëerd die in de praktijk niet voor of achteruit kunnen. Maar de Nederlandse overheid weigert verantwoordelijkheid voor hen te nemen. Deze mensen hebben blijkbaar geen rechten, en worden weggestopt op straat.

Totdat het er teveel zijn. Tot dat het leed te groot wordt om te dragen. Tot dat deze mensen, zoals nu, op beginnen te komen voor hun rechten. Wij zijn deze mensen. Wij voeren actie tegen onze rechteloosheid en tegen dat we door de Nederlandse staat op straat zijn gezet. Al jaren leven wij in Nederland op straat zonder zorg, zonder huis, zonder het vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Inmiddels ontvangen wij uit diverse hoeken van de samenleving al steun. Van kerken, maatschappelijk betrokken particulieren, actiegroepen, politieke partijen, wetenschappers, opiniemakers, artiesten en bekende Nederlanders. Van de PvdA hebben we echter nog niet zoveel gehoord in de Tweede Kamer. Wij zijn er echter van overtuigd dat het merendeel van de PvdA deze schrijnende situatie niet zo wil laten voortduren. Daarom willen we u vragen zich uit te spreken voor een oplossing die tegemoet komt aan wat de vluchtelingen wensen: onderdak en verblijfsrecht. Zoals de lokale PvdA Den Haag al heeft gedaan.

Marieke Bolle van deze Haagse afdeling pleit voor een generaal pardon, en gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamerleden. Ook u als lid, lokale afdeling of Tweede Kamerlid kan het verschil maken en de discussie binnen uw partij aanzwengelen. Zo kunt u naar buiten brengen dat u van mening bent dat er een oplossing moet komen voor ons probleem. Of de discussie binnen uw lokale afdeling aangaan en de partij laten weten wat u er van vindt. Wij hopen op uw steun om een einde te maken aan deze onmenselijke situatie.

Ook willen wij u vragen uw verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit door te zetten. Dit wetsvoorstel zou ons slechts nog verder marginaliseren. Een boete van 3900 euro of vervangende celstraf zal, omdat wij niet mogen werken en de boete dus niet kunnen betalen, leiden tot nog meer tijd in detentie. Een begin van een humaner vreemdelingenbeleid komt er niet met nog meer repressieve maatregelen. Een reden dat het beleid toch al erg is (zoals de PvdA partijtop geeft) kan niet afdoende zijn om het beleid nog meer aan te scherpen, dit is niet met elkaar te rijmen. U heeft terecht in meerderheid geprotesteerd tegen dit voornemen tijdens het ledencongres in Leeuwarden op 27 april jl. Wij vragen u uw partijleiders onder druk te blijven zetten om dit desastreuze plan van tafel te krijgen.

Graag ontvangen we een reactie van u.

Met vriendelijke groet de vluchtelingen van het Vluchthuis (Den Haag) en de Vluchtkerk (Amsterdam)

Meer informatie is te vinden op onze website. http://www.rechtopbestaan.org
Hier zijn ook vluchtverhalen van ons te vinden: http://www.rechtopbestaan.org/verhalen
U kan natuurlijk altijd contact met ons opnemen via rechtopbestaan@gmail.com

Artikel: Het spelletje van Diederik Samsom

Op het PvdA ledencongres dat 27 april in Leeuwarden plaatsvond waren de leden het over één ding eens: Het strafbaar stellen van ‘illegaliteit’ kan en mag niet gebeuren. 95% stemde dan ook voor de toen ingediende motie van lid Sander Terphuis om het wetsvoorstel van tafel te krijgen. Een duidelijk signaal van de basis van de PvdA. Een signaal waar je als partijleider iets mee moet doen. Binnen de PvdA wordt deze taak echter op een creatieve manier vormgegeven. De wil van de leden legt Samsom naast zich neer met de woorden “Ik heb een afspraak gemaakt, en mijn woord als politiek leider staat”. Dan rest het partijbestuur nog de taak om iets te doen met deze bijna unanieme uitkomst van het congres.

Zich neerleggen bij deze uitkomst doet dit bestuur zeker niet. Zij organiseren een extra ledenbijeenkomst aanstaande zondag (12-05-2013) in Utrecht om zo beter te kunnen ‘luisteren en praten’ met hun leden, maar in hoeverre luisteren ze ook daadwerkelijk? Voorafgaand aan deze uitgeroepen ledenraad organiseren ze tevens een tour langs meerdere steden. Reden hiervoor is het ‘informeren’ van lokale afdelingen en leden uit verschillende streken over hun voornemen voor het nieuwe wetsvoorstel. Samsom verklaarde dat veel mensen met een ‘katerig gevoel’ het ledencongres in Leeuwarden hadden verlaten nadat Samsom het laatste woord had gehad en hierin uitsprak de wil van zijn achterban in de wind te slaan. Dit geeft hij als motivatie om in deze tour nogmaals het dialoog aan te gaan.

Na aanwezigheid bij een van de bijeenkomsten valt ons echter op dat leden slechts één vraag mogen stellen, waar Samsom vervolgens een ontwijkende reactie op geeft. Hier vervolgens op reageren mag niet, wat een discussie onmogelijk maakt en Samsom opnieuw het laatste woord geeft. In hoeverre er dan sprake is van partijdemocratie vragen wij ons hierdoor ten zeerste af. Als het congres met zo’n grote meerderheid tegen dit voorstel stemt, lijkt deze tour langs Eindhoven, Groningen en Den Haag meer een tour om mensen te overtuigen, de bezwaren van tafel te vegen, en de schijn te wekken het dialoog aan te gaan. Een overtuigingstour om deze maatregel er door te drukken, wat de achterban er ook er van vindt. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen nu Terphuis net voor de ledenbijeenkomst een ommezwaai maakt en zijn verzet tegen de strafbaarstelling staakt. De vraag is echter in hoeverre hij dit uit vrije wil doet, of is bezweken onder de druk van de partijtop.

Opvallend is dat wanneer de PvdA naar hun Italiaanse collega’s in de ‘Progressieve Alliantie van Socialisten’ zou kijken, zij zou zien dat zij van dezelfde strafbaarstelling af willen omdat het daar niet blijkt te werken, evenals het verschijnsel vreemdelingendetentie als geheel. Waar Samsom mee schermt zijn verbeteringen in andere delen van de migratieketen, maar een echt antwoord over vragen met betrekking tot de strafbaarstelling geeft hij niet. Vaak valt hij terug op argumenten die moeten duiden op zijn betrouwbaarheid als politiek leider, zoals “Afspraak is afspraak.” en “Mijn woord als politiek leider staat.”

Maar hoe betrouwbaar is een politiek leider die deze beslissing neemt als de leden van zijn eigen partij bijna unaniem bezwaar maken? In de partijbeginselen van de PvdA komen een aantal dingen naar voren. Dit zijn onder andere het belang van democratie en de invloed van burgers. In artikel 2.5 staat dan ook “Wie een vanzelfsprekend draagvlak veronderstelt voor wetten en regels komt nogal eens bedrogen uit. Burgers zoeken en vinden eigen wegen om invloed uit te oefenen… De democratische rechtsstaat met haar parlementaire democratie, met het klassieke evenwicht van machten en haar nadruk op grondrechten blijft echter centraal staan … De Partij van de Arbeid staat daarom voor een politiek die mensen langs al deze wegen aanspreekt en organiseert om verantwoordelijkheid te nemen; niet alleen voor de eigen toekomst maar ook voor die van de maatschappij als geheel.” In deze context zetten wij vraagtekens bij Samsom zijn besluit om de strafbaarstelling in te voeren wanneer zijn achterban hier niet achter staat.
Ook inhoudelijk gezien lijkt het besluit om de strafbaarstelling door te voeren niet zo consistent te zijn met de partijbeginselen van de PvdA. Zo staat het volgende in artikel 3.3.4 “Nederland dient altijd open te staan voor het opnemen van politieke vluchtelingen.” En “Wie zich bij zijn of haar emancipatie belemmerd weet door de druk van familie, traditie of religie verdient onvoorwaardelijke steun.”
Hoe zit dat hier met “Afspraak is afspraak.” en het woord van Samsom als politiek leider?

Samsom geeft toe dat deze maatregel een verschrikking is voor vluchtelingen. Een argument van hem om het toch door te voeren is dat de situatie voor vluchtelingen door het inreisverbod toch al erg is, en dat het dus niet zoveel uitmaakt dat deze wet het nog erger maakt. Dat het vreemdelingenbeleid onmenselijk is, is echter niets nieuws. Vele mensenrechtenorganisaties zeggen dat al jaren. Dat daar verbetering in moet komen staat buiten kijf. Maar een humaner beleid begint zeker niet met het strafbaar stellen van mensen die geen kant op kunnen. Verbetering begint niet met verslechtering. Naast het feit dat dit een erg zwak argument is kun je je afvragen wie aan de basis van deze toch al slechte situatie staat. Juist, de PvdA! Job Cohen bedacht de zeer strenge vreemdelingenwet 2000, Albayrak sloot de noodopvang en verbood zelfs gemeenten nog langer mee te werken aan het opvangen van uitgeprocedeerde vluchtelingen die helemaal niet terug kunnen. Al deze wetten hebben geleid tot totale rechteloosheid van een groep vluchtelingen die voor de staat niet langer bestaan.

Verder stelt Samsom dat het invoeren van deze strafbaarstelling nog niets wil zeggen over de handhaving ervan, een typisch Nederlandse constructie. Dat het alleen maar een symbolisch karakter zou hebben is echter niet waar. Een boete die kan oplopen tot 3900 euro of vervangende celstraf zal uitlopen op meer detentie omdat vluchtelingen niet mogen werken in Nederland, en hierdoor geen geld hebben om deze boete te betalen. Ze kunnen ook geen aanspraak maken op wat voor financiële hulp dan ook. Het op zoek gaan naar hulp zullen veel vluchtelingen niet meer aandurven omdat veel instanties met de politie samenwerken. Buiten dat deze maatregel vluchtelingen criminaliseert, duwt het vluchtelingen steeds meer in de verdomhoek.

Kortom, Samsom gaat niet in op tegenargumenten die er volop zijn. De partijtop probeert met schijndemocratie dit voorstel er doorheen te krijgen en doen daarmee geen recht aan hun eigen leden. Ook de draai van Sander Terphuis om zijn verzet tegen de strafbaarstelling te staken zet aan tot denken. Het lijkt erop dat de partijtop alles op alles zet om hun leden ertoe te bewegen hun mond te houden over dit onderwerp. Er kunnen dan ook vraagtekens worden gezet bij in hoeverre Terphuis zijn verzet puur uit eigen overwegingen staakt, het lijkt er erg op dat hij flink onder druk is gezet. Voor de vluchtelingen die van deze wet slachtoffer gaan worden is dan ook te hopen dat de andere leden van de PvdA zich niet gek laten maken door de mooie en ontwijkende woorden of druk van hun partijtop. Na alle repressieve maatregelen die in het verleden ontworpen zijn door de PvdA komt het nu op hen aan te laten zien dat zij als leden wel voor hun principes staan, en er zijn voor de mensen die alle hulp hard kunnen gebruiken.

11-05-2013 Kwinten Keesmaat, Lotte Houwing, Recht op Bestaan (www.rechtopbestaan.org)

Vluchtelingen van het Vluchthuis lopen mee met de ‘Nacht van de Vluchteling’

BJ2pSbGCEAM17KI.jpg_largeOp dit moment (00:00 10-05-2013) start de ‘Nacht van de Vluchteling’, een loop van Rotterdam naar Den Haag. Ook 5 vluchtelingen en 1 ondersteuner van Recht op Bestaan, uit het Vluchthuis in Den Haag lopen mee om aandacht te vragen voor hun problematiek en tegen het voornemem van de VVD en PVDA om ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen.

Rond middernacht begint de loop in Rotterdam die tussen 8:00 en 9:00 uur naar verwachting zal aankomen bij het Humanity House in Den Haag.

Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat wij daar ons leven niet zeker zijn, maar ook hier worden ons onze mensenrechten ontzegd. Wij willen na jaren van onzekerheid, opsluiting in detentiecentra en uitsluiting van alle mensenrechten verblijfsrecht zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen..

Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan!

Persbericht: Vluchtelingen in actie bij PvdA ledenbijeenkomst Den Haag

Persbericht: Vluchtelingen in actie bij PvdA ledenbijeenkomst Den Haag

Vandaag (09-05-2013) voeren wij, ruim 30 uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag actie bij de PvdA ledenbijeenkomst in Den Haag. “Wij voeren actie tegen het feit dat de Nederlandse overheid ons op straat heeft gezet. Totaal rechteloos, zonder huis, zonder zorg, zonder enig vooruitzicht op een menswaardig bestaan. Ook laten we ons horen tegen het voornemen om ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen”.

BI1zqzYCMAAt3oR.jpg large
[Foto boven: eerder protest bij PvdA congres te Leeuwarden, 27-05-2013]

Op het Spuiplein voor bij de ingang van de Anton Philipszaal waar de bijeenkomst plaatsvindt worden brieven uitgedeeld waar ons probleem word uitgelegd. In deze brief word ook opgeroepen om het verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit door te zetten.

Tijdens het ledencongres in Leeuwarden afgelopen 27 april sprak 99% van de leden zich uit tegen dit wetsvoorstel maar partijleider Samsom legde dit naast zich neer. Sterker nog, hij probeert via lokale bijeenkomsten zoals vandaag in Den Haag zijn leden toch te overtuigen dat strafbaarstelling een goed plan is.

“Een begin van een humaner vreemdelingenbeleid komt er niet met nog meer repressieve maatregelen. Een reden dat het beleid toch al erg is (zoals de PvdA partijtop geeft) kan niet afdoende zijn om het beleid nog meer aan te scherpen, dit is niet met elkaar te rijmen”, aldus de actievoerende vluchtelingen.

Er worden spandoeken opgehouden met teksten als “vluchtelingen eisen mensenrechten” en “stop de strafbaarstelling van illegaliteit”.

De PvdA is nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer om een oplossing te realiseren voor ons probleem van rechteloosheid en het leven op straat. Binnen de PvdA groeit de discussie. Zo sprak Marieke Bolle van de PvdA zich meerdere malen uit voor een generaal pardon. Maar de discussie moet verder groeien. “Wij zijn er van overtuigd dat er een grote groep binnen de PvdA is die deze schrijnende en rechteloze situatie niet wil laten voortbestaan”.

Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat wij daar ons leven niet zeker zijn, maar ook hier worden ons onze mensenrechten ontzegd. Wij willen na jaren van onzekerheid, opsluiting in detentiecentra en uitsluiting van alle mensenrechten verblijfsrecht, zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Lees hier onder de brief:

Beste,

Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland. En vragen de PvdA zich voor hen uit te spreken.

Wij zijn een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Irak, Iran, Ivoorkust, Somalië, Afghanistan en nog diverse andere landen. Al ruim een jaar voeren wij op allerlei manieren actie, waarvan de tentenkampen het meest bekend zijn. Wij voeren actie voor onze meest basale mensenrechten, want zelfs die worden ons onthouden door de Nederlandse overheid.

In Nederland zijn veel vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn, zoals wij. We hebben een asielprocedure doorlopen waarbij ons verzoek om bescherming om uiteenlopende redenen is afgewezen. De Nederlandse overheid zet ons en andere uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat en vindt dat wij moeten terugkeren naar het land waarvandaan we zijn gevlucht. Een deel van de mensen die door de overheid op straat worden gezet kan echter helemaal niet terug. Bijvoorbeeld omdat men niet de juiste papieren heeft. Of omdat de vluchteling nog steeds fysiek gevaar loopt in het land van waaruit hij of zij is gevlucht. Of omdat de overheid van dat land deze mensen niet toe wil laten.

Aan de ene kant worden mensen dus op straat gezet, terwijl ze aan de andere kant nergens naartoe kunnen. De Nederlandse overheid vindt dat deze mensen geen enkel recht hebben, zelfs niet een basaal mensenrecht als een dak boven het hoofd.

Als deze mensen geluk hebben kunnen ze terecht bij bekenden thuis, of bij kerkelijke of andersoortige opvang. Maar een ander deel moet op straat zwerven. Allemaal lopen ze het gevaar om bij ID controles te worden opgepakt door de politie. Om vervolgens voor onbepaalde tijd in een gevangenis te worden opgesloten. Dat noemt men ‘vreemdelingendetentie’, maar komt er in de praktijk op neer dat mensen onder zwaardere omstandigheden worden opgesloten dan criminelen die door de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. Als deze mensen niet kunnen worden uitgezet, worden ze “geklinkerd” – wat letterlijk betekent dat ze de straat weer worden opgegooid – en wacht hen weer een uitzichtloos leven zonder de meest basale mensenrechten. Zo kunnen ze geen bestaan en geen toekomst opbouwen.

Dit is het effect van het Nederlandse beleid. Er worden groepen gecreëerd die in de praktijk niet voor of achteruit kunnen. Maar de Nederlandse overheid weigert verantwoordelijkheid voor hen te nemen. Deze mensen hebben blijkbaar geen rechten, en worden weggestopt op straat.

Totdat het er teveel zijn. Tot dat het leed te groot wordt om te dragen. Tot dat deze mensen, zoals nu, op beginnen te komen voor hun rechten. Wij zijn deze mensen. Wij voeren actie tegen onze rechteloosheid en tegen dat we door de Nederlandse staat op straat zijn gezet. Al jaren leven wij in Nederland op straat zonder zorg, zonder huis, zonder het vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Inmiddels ontvangen wij uit diverse hoeken van de samenleving al steun. Van kerken, maatschappelijk betrokken particulieren, actiegroepen, politieke partijen, wetenschappers, opiniemakers, artiesten en bekende Nederlanders. Van de PvdA hebben we echter nog niet zoveel gehoord in de Tweede Kamer. Wij zijn er echter van overtuigd dat het merendeel van de PvdA deze schrijnende situatie niet wil laten voortduren. Daarom willen we u vragen zich uit te spreken voor een oplossing die tegemoet komt aan wat de vluchtelingen wensen: onderdak en verblijfsrecht. Zoals de lokale PvdA Den Haag al heeft gedaan.

Marieke Bolle van deze Haagse afdeling pleit voor een generaal pardon, en gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamerleden. Ook u als lid, lokale afdeling of Tweede Kamerlid kan het verschil maken en de discussie binnen uw partij aanzwengelen. Zo kunt u naar buiten brengen dat u van mening bent dat er een oplossing moet komen voor ons probleem. Of de discussie binnen uw lokale afdeling aangaan en de partij laten weten wat u er van vindt. Wij hopen op uw steun om een einde te maken aan deze onmenselijke situatie.

Ook willen wij u vragen uw verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit door te zetten.
Dit wetsvoorstel zou ons slechts nog verder marginaliseren. Een boete van 3900 euro of vervangende celstraf zal, omdat wij niet mogen werken en de boete dus niet kunnen betalen, leiden tot nog meer tijd in detentie. Een begin van een humaner vreemdelingenbeleid komt er niet met nog meer repressieve maatregelen. Een reden dat het beleid toch al erg is (zoals de PvdA partijtop geeft) kan niet afdoende zijn om het beleid nog meer aan te scherpen, dit is niet met elkaar te rijmen. U heeft terecht in meerderheid geprotesteerd tegen dit voornemen tijdens het ledencongres in Leeuwarden op 27 april jl. Wij vragen u uw partijleiders onder druk te blijven zetten om dit desastreuze plan van tafel te krijgen.

Graag ontvangen we een reactie van u.

Met vriendelijke groet de vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag

Meer informatie is te vinden op onze website. http://www.rechtopbestaan.org

Hier zijn ook vluchtverhalen van ons te vinden: http://www.rechtopbestaan.org/verhalen
U kan natuurlijk altijd contact met ons opnemen via rechtopbestaan@gmail.com

Video, foto’s en toespraken herdenking Nashwan

Afgelopen maandagavond (06-05-2013) hebben wij onze vriend Nashwan herdacht rondom de grote boom op de Koekamp, de plek waar hij 3 maanden lang met ons heeft gestreden voor een menswaardig bestaan.
946866_10151668237043628_1699873246_n Donderdagnacht (25-04-2013) was Nashwan onderweg van het Vluchthuis naar een familielid bij de Haagse Markt. Helaas is hij daar nooit aangekomen. Hij kreeg een hartaanval op straat en overleed later in het ziekenhuis. Een week later hebben we afscheid van hem genomen in de moskee, waarna hij naar Schiphol is gebracht om terug te worden gevlogen naar Irak, om daar te worden begraven.

Video gemaakt door: Katarína Gališinová

Bij de herdenking op de Koekamp die maandag plaatsvond werden herinneringen aan Nashwan gedeeld, en werd zijn portret, omringd door bloemen en kaarsen onder de boom geplaatst. Het was een emotionele bijeenkomst waar naast vluchtelingen, ondersteuners, kennissen en vrienden en ook enkele van zijn familieleden aanwezig waren. Wij willen iedereen die aanwezig was heel erg bedanken voor dit mooie afscheid.
923508_10151668237178628_1321405223_n
Hierbij enkele foto’s en een video van de herdenking, evenals de toespraak van woordvoerder Kwinten, en een gedicht van Joke Kaviaar die werden voorgedragen.

Toespraak Kwinten:
Vandaag zijn we bijeen, niet om actie te voeren, maar om onze vriend, kameraad en familielid te herdenken. Normaal houd ik felle toespraken tegen het vluchtelingenbeleid, maar vandaag sta ik hier met een mond vol tanden, met pijn in mijn hart, want ja met een politicus met foute ideeën is makkelijk discussiëren, maar de dood van een vriend, wat moet je daar over zeggen.. Toen ik vanmiddag deze toespraak schreef was het moeilijk de juiste woorden te vinden, eigelijk schieten woorden me te kort, maar ik zal toch een poging doen.

Toen ik op 16 september de eerste vluchtelingen van wat nu de Recht op Bestaan groep is ontmoette, was daar ook Nashwan. Een man die al een tijd bezig was om voor zijn rechten te strijden. Ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, bijvoorbeeld de deportatie van zijn vrouw en kind in 2011 waardoor zijn gezin verscheurde en de verschrikkelijke dingen die hij in Irak meemaakte, kon hij toch zo nu en dan nog lachen, grappen maken en andere mensen opvrolijken. Ondanks zijn ellende was hij er altijd voor iedereen.

Hier op de koekamp onder deze boom stond de keuken waar Tofiq 3 maanden lang voor iedereen gekookt heeft, hier lag ook de voorraad eten die door lieve mensen werd gegeven aan de vluchtelingen. Nashwan hield bijna elke nacht de wacht in de keuken, niet alleen voor de politie die constant op zoek was naar problemen, maar ook voor een aantal hongerige vluchtelingen die toch iets meer wilden dan de rest. Elke nacht zat hij hier te waken zodat iedereen gelijk behandeld werd en even veel kreeg Ik zie hem hier nog zitten. Als ik dan tegen hem zei; “Nashwan moet je niet eens slapen”, dan lachte zei hij “nee joh morgen weer”. Dat Nashwan er altijd voor iedereen was bleek niet alleen uit dat hij altijd voor iedereen klaar stond, maar hij deelde ook alles met de anderen, sigaretten, geld en eten. Een oprecht man die hier in Nederland geen kans heeft gekregen en hier overleed, op de straat aan een hartstilstand.

Bijna 9 maanden hebben we zij aan zij gestreden voor een menswaardig bestaan, dat deed hij niet alleen voor zichzelf maar voor heel de groep. En wat een strijdlust had hij in zich, elke demonstratie stond hij er vooraan, met een spandoek of een stapel flyers in zijn hand, samen schreeuwde wij “geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal”. Keer op keer weer. Maar Nashwan is meer dan een kameraad geworden. Nashwan was een vriend, hij was de gene die als we het niet meer zagen zitten, als de moed je in de schoenen zakte, als we dachten wat heeft het nog voor zin, ons de moed gaf om toch door te gaan. Ik hoorde meerdere vluchtelingen na zijn dood zeggen, “ik kan niet meer verder zo zonder hem”, en dat gevoel kan ik me heel goed voorstellen. Maar zoals ik al zei streed hij niet alleen voor zichzelf maar voor jullie allemaal. Daarom is het ook belangrijk dat we hem niet vergeten en ook zijn strijd door zetten, ik ben er van overtuigd dat hij dat zo gewild heeft. Laat Nashwan het licht zijn in de donkere en moeilijke strijd die we leveren. Laten we hem herdenken, laten we hem nooit vergeten, en laten we hem trots maken door vol te houden!

Elke keer als ik in het vluchthuis kom hoop ik hem daar toch weer te vinden, ik kon het in het begin gewoon niet geloven, pas afgelopen donderdag toen wij hem herdachten in de moskee kwam het besef binnen sijpelen. Hij is er echt niet meer en hij komt nooit meer terug. Dat doet me pijn, maar mij gedachten aan hem, hoe hij was, geven me moed, moed om door te gaan.

Nashwan ik mis je, we missen je allemaal, we zullen je niet vergeten, rust zacht lieve Nashwan.

944726_10151668237193628_1649320693_n
Gedicht Joke Kaviaar:
Littekens

Als politici en ambtenaren ze bereid waren te lezen,
de littekens,

die van bommen en van kogels
van granaatscherven
die van messen en brandende sigaretten

Als mensen die zich dienstbaar maken aan
regels en wetten die
net zoveel littekens achterlaten –
die van ’t ongewisse, van afwachting
van teleurstelling
die van angst en van verdriet –
als wapens dat kunnen doen

Als die de littekens bereid waren te lezen,
die mensen
In plaats van er meer bij te maken

Als papieren die worden afgedrukt in
kantoren en politiebureaus –
die van afwijzing en terechtwijzing –
die
net zoveel littekens achterlaten
als het niet hebben van papieren –
die van nationaliteit en identiteit
die
van bewijzen

Als die de littekens durfden te laten zien,
die papieren
In plaats van ze uit te wissen

dan kon een mens eindelijk meer zijn
dan enkel de som van zijn littekens
Een verhalenverteller

Er zijn er die verhalen vertellen
als een grap, een niemanddal

Er zijn er die verhalen vertellen
die onvergetelijk zijn

En daarom groet ik Nashwan en zovele anderen
die stierven aan hun littekens
toen zij hun verhalen kwamen vertellen

Waarom zij er niet meer zijn?
Om de littekens
Om de ongehoorde
en
ongelezen
littekens

Laten wij dan hun verhalen vertellen
en
doorgeven

Eens zal er iemand moeten luisteren

902718_603548713002562_1890207180_o

10-05-2013 Freedom jam in het Vluchthuis

Sacrementskerk_-_Den_Haag-2

[English below]

Houd je van live muziek van over de hele wereld? En vind jij dat vluchtelingen een goede behandeling verdienen? Natuurlijk vind je dat!

Kom naar ons benefietconcert en open mic in ‘Het Vluchthuis’ in Den Haag.
Deze gekraakte kerk biedt onderdak aan ongeveer 30 vluchtelingen die anders op straat zouden moeten slapen.

De Nederlandse regering vindt dat vluchtelingen terug moeten. Maar hun levens worden bedreigd in hun door oorlog verscheurde landen, zoals Irak, Afghanistan en Somalië. Hun enige mogelijkheid is om in Nederland te blijven. Niettemin beschouwt de Nederlandse regering hun verblijf hier als illegaal, en verbiedt hen om te werken of een huis te huren. De vluchtelingen lopen zelfs kans om voor 18 maanden in een detentiecentrum te belanden als ze op straat worden opgepakt, om geen andere reden dan hun onmogelijkheid om terug te keren naar hun land van herkomst.

Het Vluchthuis wordt gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van donaties. Het concert in de kerk zal een gezelschap van muzikanten uit onder andere Irak, Ierland, Nederland en Indonesië samenbrengen. Voor de muzikanten, dichters en verhalenvertellers onder jullie zal er een open mic zijn na het concert.
Neem je talent mee en jam met ons!

Er is een beperkte capaciteit, reserveer daarom snel een plaats. Zie hiervoor: https://www.timetosignup.com/criticalcollective/form/2995

Zonder reservering kunnen we helaas geen plek garanderen.
Er is drinken en eten voor alle bezoekers.

Datum: 10 mei 2013
Tijd: Deur en bar openen om 19:00. Start concert 20:00.
Adres: Het Vluchthuis, Sportlaan 127, Den Haag
Entree is gratis, donaties worden erg gewaardeerd.
Facebook event: https://www.facebook.com/events/230778630380078/

[English]

Do you enjoy live music from all over the world? Do you think refugees deserve decent treatment? Of course you do!

Come to the smashing fund-raising concert and open-mic in the ´Refugee Church´ of The Hague. This squatted church houses about 30 refugees whom otherwise would be sleeping on the street.

The Dutch government believes the refugees should go back. But their lives are threatened in their war torn countries (like Iraq, Afghanistan, Somalia). They have no choice but to stay in the Netherlands. Nonetheless, the Dutch government considers their stay here illegal and prohibits them from working or renting a home. They even risk 18 months of detention if caught on the street with no charge other than being unable to go back home.

The ´Refugee Church´ is run by volunteers and depends on donations. The concert at the church will bring together a host of great musicians from Iraq, Ireland, Holland, Indonesia and more. For the musicians, poets and story-tellers amongst you, there will be an open mike following the concert.

Bring your talent and jam with us!

As there is a limited space, please register to reserve a place. Go to: https://www.timetosignup.com/criticalcollective/form/2995

Without registration, unfortunately, we can not guarantee your entry.
Drinks and tasty food will be waiting for all visitors.

Date: May 10th 2013
Time: Doors and bar open at 7pm. Concert starts at 8pm.
Address: Refugee Church (Vluchthuis) Sportlaan 127, The Hague
Entrance: Free, donations highly appreciated
Facebook event: https://www.facebook.com/events/230778630380078/

Videoverslag vluchtelingen actie bij PvdA congres leeuwarden

Op zaterdag 27 april voerden de vluchtelingen van “recht op bestaan” uit Den Haag en de vluchtkerk uit Amsterdam actie bij het PvdA leden congres in Leeuwarden. Reden voor het protest was een stemming over het voorstel van PvdA lid Sander Terphuis, om tegen het wetsvoorstel voor strafbaarstelling van illegaliteit te stemmen. Ook de uitzichtloze situatie waar vluchtelingen zich zonder het nieuwe wetsvoorstel al in bevinden is reden voor het protest.

“Wij voeren actie tegen het feit dat de Nederlandse overheid ons op straat heeft gezet. Totaal rechteloos, zonder huis, zonder zorg, zonder enig vooruitzicht op een menswaardig bestaan”.

Volgens de vluchtelingen is de PvdA nodig voor een meerderheid in de tweede kamer om tot een menswaardige oplossing te komen. Het is dan ook ironisch te noemen dat het juist de PvdA is die voor de meerderheid lijkt te gaan zorgen om illegaliteit strafbaar te stellen. Tenminste, wanneer gehoor wordt gegeven aan de afspraak die de partij daarover heeft gemaakt in het regeerakkoord. Ondertussen ontstaat er steeds meer tegenstand tegen dit gedeelte van het regeerakkoord; vele regionale fracties en duizenden leden van de PvdA hebben de petitie op de website van Sander Terphuis getekend en een overweldigende meerderheid van de PvdA leden stemde voor het voorstel van Terphuis om strafbaarstelling van illegaliteit uit het regeerakkoord te schrappen.

Opvallend te noemen is dat partijvoorzitter Hans Spekman meeging in de gedachtegang dat het buiten-schuldcriterium een “wassen neus” is, waar Diederik Samsom dit buiten-schuldcriterium eerder nog naar voren schoof als oplossing voor de groep “onuitzetbaren”, vluchtelingen zonder legale status die ook niet uitgezet kunnen worden.

Al sinds 2011 voeren vluchtelingen actie om de problemen waar zij zich in bevinden zichtbaar te maken. Via tentenkampen, demonstraties en manifestaties proberen zij een gezicht te geven aan “de vluchteling” die sinds enige tijd weer prominent deel uitmaakt van het politieke debat.

Bron: PinkNoise

Politie zoekt confrontatie na waardige herdenking.

– Familie en vrienden herdenken overleden vliuchtelingenactivist Nashwan rond boom op Koekamp.
– Politie arresteert na afloop ondersteuner om drogreden

Vanavond hebben wij onze vriend Nashwan herdacht rondom de grote boom op de Koekamp, de plek waar hij 3 maanden lang met ons heeft gestreden voor een menswaardig bestaan. Het was een mooie herdenking waarbij meerdere mensen hun herinneringen aan Nashwan deelden met de aanwezigen. We hebben een foto van Nashwan achtergelaten omringd door bloemen en kaarsen.

Aan het eind van de herdenking, toen de aanwezigen nog aan het napraten waren en langzaam vertrokken, is een van de ondersteuners gearresteerd door de politie, naar nu blijkt voor het niet opvolgen van een (overigens nooit gegeven) bevel. In opdracht van burgemeester van Aartsen werd al tijdens de herdenking een boete opgelegd wegens het niet aanmelden van een demonstratie en moest de bewuste persoon zich legitimeren. De Koekamp zou volgens van Aartsen een ‘gevoelige locatie’ zijn. Waarom er blijkbaar alleen rekening gehouden wordt met de gevoeligheid van de locatie en niet met de gevoeligheid van de nabestaanden en vrienden tijdens de herdenking is pijnlijk.

Een verslag met beeldmateriaal van de herdenking volgt spoedig.

Our friend Nashwan is no more. Monday May 6th commemoration at the Koekamp.

On Thursday the 25th of April our friend Nashwan went from the Vluchthuis to his cousin near the Haagse Markt. Unfortunately he never arrived. He had a heartattack on the street and died later in the hospital.
ktgl_20130313-0044
On Friday the 26th his cousin came to the Vluchthuis with the message that Nashwan never arrived at his house. Which was very strange as Nashwah always let people know where he would be. After we had called all hospitals and police stations without any news we got an uneasy feeling. Where could he be? After four days of uncertainty we reported him to the police as a missing person. Within half an hour we got the terrible news that he had sufferend a heartattack which he didn’t survive, and that his body was at Westeinde hospital. Nashwan was only 42 years old.

The strange thing is that Nashwan carried a so called ‘W’ document, which bears his name. When we called the Westeinde hospital after he went missing they told us he wasn’t there. When we called again later we got the same message. After he was found the police went to his old address where he used to live with his wife and son in 2011, but both his wife and son have already been deported. The police never bothered to check his cellphone, where we called him about 40 times. If they would have done, we would have known about his fate the same day. This leaves his friends and family with a lot of questions.

Last Thursday there was a commemoration for Nashwan at the mosque, after which his body was brought to Schiphol airport to be flown to Iraq to be buried there. His family requested that nothing be published on the internet before his body returned home.

Nashwan was an important and respected person within the group of refugees who have been protesting their situation for over a year already. He was always there for everybody, and shared everything with others. His passing is a huge blow to all of us. That’s why, tomorrow the 6th of May we will hold a commemoration for him under the big tree at the Koekamp. We’ll gather at 19:00 at the city hall and will walk to the Koekamp from there. There will be opportunity to talk, say a few words, be together or lay flowers.

Nashwan, rest in peace, you will not be forgotten.

Onze vriend Nashwan is niet meer. 06-05-2013 herdenking op de Koekamp

Onze vriend Nashwan ging op donderdag 25-04-2013 onderweg van het Vluchthuis naar een familielid bij de Haagse Markt. Helaas is hij nooit aangekomen. Hij kreeg een hartaanval op straat en overleed later in het ziekenhuis.
ktgl_20130313-0044
Op vrijdag 26-04-2013 kwam zijn familielid naar het Vluchthuis met de boodschap Nashwan nooit is aangekomen bij zijn huis. Niks voor Nashwan, omdat hij altijd liet weten waar hij zat. Na alle ziekenhuizen en politiebureaus te hebben gebeld zonder resultaat, bekroop ons een ongemakkelijk gevoel; waar zou hij zijn? Na vier dagen in onzekerheid hebben we hem vermist opgegeven bij de politie. Na een half uur werden we gebeld met de verschrikkelijke mededeling dat Nashwan een hartaanval had gehad en die niet heeft overleeft, en dat hij in het Westeinde ziekenhuis zou liggen. Hij is 42 jaar geworden.

Het vreemde is dat Nashwan een W document bij zich droeg met zijn naam. Toen wij vrijdag het Westeinde ziekenhuis belden werd er echter gezegd dat hij daar niet lag, ook toen we later belden kwam daar niks uit. De politie is wel naar een oud adres toe gegaan waar hij in 2011 woonde met zijn vrouw en zoon, maar die zijn al in 2011 gedeporteerd naar Irak. De politie heeft echter niet geprobeerd zijn telefoon waar zo’n 40 keer naar is gebeld te checken, dan hadden we het dezelfde dag nog geweten. Deze handelswijze roept veel vragen op bij familie en vrienden.

Afgelopen donderdag is Nashwan herdacht in de moskee, waarna hij naar Shiphol is gebracht om zaterdag terug te worden gevlogen naar Irak om daar te worden begraven. De familie heeft ons verzocht niets op internet te publiceren tot hij terug is in Irak.

Nashwan was een belangrijke en gerespecteerde man in de groep vluchtelingen die al meer dan een jaar aan het actie voeren is. Hij stond altijd voor iedereen klaar en deelde alles met de rest. Het is dan ook een flinke klap voor ons allemaal. Daarom zal er morgen, maandag (6-5-2013) een herdenking plaatsvinden onder de boom op de Koekamp. We verzamelen om 19:00 bij het stadhuis om van daar naar de Koekamp lopen. Hier is er gelegenheid om te spreken, samen te zijn, bloemen te leggen etc.

Nashwan rust in vrede we zullen je nooit vergeten.

Lijst media-aandacht voor PvdA-motie tegen strafbaarstelling ‘illegaliteit’

Op de website van PvdA-er Sander Terphuis is een lange lijst met weblinks te vinden van de media-aandacht voor zijn motie op het PvdA-congres van zaterdag 27 april. Terphuis stelde voor dat ‘illegaal’ verblijf van vluchtelingen niet strafbaar wordt gesteld. De motie werd met grote meerderheid aangenomen door de PvdA-leden, maar de leiding blokkeerde uitvoering ervan.
Zie: http://www.sanderterphuis.nl/zeg-nee-tegen-het-oppakken-en-opsluiten-van-illegalen/de-petitie-in-het-nieuws/

De tekst van de motie en de ondertekenaarslijst (individuen en partijafdelingen) is hier te vinden: http://www.sanderterphuis.nl/zeg-nee-tegen-het-oppakken-en-opsluiten-van-illegalen/