Monthly Archives: januari 2013

Persbericht: Politie Segbroek op vluchtelingenjacht?

English below:
Afgelopen nacht zijn twee van de vluchtelingen die in het Vluchthuis in Den Haag verblijven op straat staande gehouden door de politie. Toen zij een luchtje gingen scheppen in de buurt van het Vluchthuis werden ze door de politie gestopt en gecontroleerd. Een van hen had boetes open staan en is opgepakt. Bij navraag bij de politie waarom ze staande zijn gehouden werd als reden opgegeven dat ze “er uitzien als buitenlanders”, aldus de agent waarmee wij spraken.

Toen wij afgelopen nacht rond 00:30 vanuit het politiebureau Segbroek gebeld werden door onze lotgenoot met de mededeling dat hij daar vastzat, hebben we met dit bureau contact opgenomen. Wij hebben gevraagd naar de reden dat ze zijn staande gehouden. Dienstdoend agent Thijs Lambert vertelde ons het volgende:
“We hebben ze staande gehouden omdat ze er verdacht uitzagen, buitenlands uiterlijk en donkere kleding, van die mensen heb je er niet zo veel in de Vogelwijk.”

Bij de vraag wat hij met “die” mensen bedoelde antwoordde de agent:
“Ja ehh, van die buitenlanders, er is nu ook zo’n gekraakte kerk met van die mensen er in dus leggen we daar meer de focus op.”

Dat de focus van de politie op het Vluchthuis ligt om de daar verblijvende vluchtelingen lastig te vallen en zelfs aan te houden, baart ons ernstige zorgen. Te meer omdat er op 13 januari j.l. ook al drie mensen van onze groep aangehouden zijn toen zij onderweg waren naar het Vluchthuis. Een van hen had ook een boete openstaan die hij nu moet uitzitten, een ander kreeg 650 euro boete omdat hij zich niet aan het hem opgelegde inreisverbod heeft gehouden.

De boetes van uitgeprocedeerde vluchtelingen stapelen zich gemakkelijk op, omdat zij niet mogen werken, geen studie mogen volgen en geen huis kunnen huren. Ook krijgen ze geen geld van de staat, dus kunnen zij bijvoorbeeld treinkaartjes naar een afspraak met hun advocaat niet betalen, terwijl deze afspraken wel van groot belang zijn.

Wij vinden het onacceptabel dat de politie mensen aanhoudt op basis van huidskleur, dit is niet minder dan een racistisch motief. Wij hebben gisterennacht om 00:45 dan ook de bureauchef van het bureau Segbroek gebeld om onze zorgen te uiten over deze ontwikkeling, en wij hebben aangegeven dat wij een klacht gaan indienen tegen agent Thijs Lambert. Verder hebben wij medegedeeld dat het afgelopen moet zijn met deze manier van handelen. Ook al probeerde de chef ons ervan te overtuigen dat er zeker geen racistisch motief aan de arrestatie ten grondslag lag, moest hij wel toegeven dat het een jonge onervaren diender betrof, en zou het gaan bespreken met de agenten op het bureau.

Wij zijn vluchtelingen die nergens worden erkend, wij zitten al in een hele moeilijke positie en toch gaat de politie rond het Vluchthuis op zoek om mensen aan te houden en lastig te vallen. Ook al is illegaliteit nog niet strafbaar, de jacht lijkt geopend. Dit moet onmiddellijk stoppen!

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal!

Press Release: Police in Segbroek on the hunt for refugees?

Last night, two of the refugees who are staying in the Refugee House in The Hague were stopped and questioned by the police when they went outside for some fresh air. One of them had outstanding fines and was arrested. When the police were questioned as to why the men were stopped, the reason given was that “they look like foreigners,” according to the officer with whom we spoke.

When we got a call around 00:30 from the police station in Segbroek from our companion announcing that he was being held, we contacted the bureau. We asked for the reason why they men were stopped. Thijs Lambert, the officer on duty told us the following: “We stopped them because they looked suspicious, foreign appearance and dark clothing. You don’t see too many of those people in the Vogelwijk.”

When asked what he meant with “those” people, the officer responded: “Yes, umm, those foreigners, there is now such a squatted church with those people in it, so we are focusing more on that.”

The fact that the focus of the police lies on the Refugee House in order to bother and even arrest the refugees who are staying there is of serious concern to us. All the more because already three people from our group were arrested when they were on their way to the Refugee House on January 13. One of them had an unpaid fine for which he now must serve a sentence, and another was fined 650 because he did not hold himself to the travel ban (banishment) which had been imposed on him.

The fines for rejected asylum seekers pile up very easily, because they are not allowed to work, study or rent a house. They also don’t get any money from the state, so they can’t for example pay for train tickets to an appointment with their attorney, even though these appointments are of great importance.

We think that it is unacceptable that the police arrest people based on the color of their skin. This is nothing less than a racist motive. We also called the bureau chief at 00:45 last night to express our concerns about this development, and we indicated that we would file a complaint against officer Thijs Lambert. Furthermore, we announced that this way of doing business must come to an end. Even though the chief tried to convince us that the arrest was not underpinned by racist motives, he felt it necessary to admit that the officer in question was young and inexperienced, and that he would discuss the case with the officers at the bureau.

We are refugees who are recognized nowhere. We are already in a difficult position and nevertheless, the police search around the Refugee House in order to arrest and intimidate us. Even though illegality is not yet punishable under the law, it looks as if the hunt is already open. This must stop immediately!

We want a humane solution for all refugees! We are deported refugees who can’t go back to the land that we come from. We can’t be sent away, but also receive no residence permit. Because of this, we live without basic human rights, which everyone is entitled to.

We are not only fighting for the people in our situation, but for all of the refugees, who instead of being cared for are put away in asylum seekers’ centers, detention centers or are left to fend for themselves on the street without healthcare, shelter, nor the prospect of a decent existence. A country such as the Netherlands should care for people who leave their homeland in order to make a normal life for themselves. This is everyone’s right! People do not flee without reason!

No Human Being is Illegal!

Geen mens is illegaal! Demonstratie in Ede

_MG_3334In november en december 2012 werden de vluchtelingenkampen in Amsterdam en Den Haag met veel geweld door de politie ontruimd. Wij, de vluchtelingen, protesteerden daar sinds september omdat wij door de Nederlandse staat illegaal zijn verklaard en op straat zijn gezet. Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen, maar ook hier in Nederland worden onze mensenrechten ontzegd.

Na vele acties, media aandacht en gesprekken met de politiek verder is er nog steeds geen oplossing, daarom organiseren we samen met sympathisanten demonstraties in grote en kleine steden, om zo de aandacht op het keiharde migratiebeleid te vestigen, net zolang totdat er een goede oplossing komt.
Na demonstraties en acties in o.a. Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Den Bosch, zullen we zaterdag 19 januari in Ede demonstreren.
We nodigen iedereen die zich solidair voelt met onze strijd voor mensenrechten uit om samen met ons te zijn!

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal!

Ede, zaterdag 19 januari 2013.
Verzamelen op het plein voor het oude politiebureau (hoek Breelaan, Stationsweg) om 14:30u.

Persbericht: Burgemeester verbied vluchtelingenkamp

tentenkampindesneeuwWij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die al ruim een jaar aan het actievoeren zijn tegen hun rechteloosheid wilden morgen weer ons tentenkamp opzetten op de Koekamp, maar gister verbood burgemeester Jozias van Aartsen het nachtelijk verblijf en het opbouwen van het kamp.

Van 19 september tot 13 december 2012 voerden wij actie middels het vluchtelingenkamp op de Koekamp. Juist deze actievorm laat aan heel de Nederlandse maatschappij en bestuurders zien in wat voor situatie wij zitten, op straat in de kou, zonder het uitzicht op een menswaardig bestaan.

De burgemeester gebruikt onwaarheden in zijn afweging om over te gaan op vergaande beperkingen. Zo stelt hij dat de gezondheid in het gevaar was terwijl twee artsen die op het kamp hielpen, voor de rechter hebben verklaard dat er geen gezondheidsproblemen zijn geconstateerd die verband hielden met het verblijf in het tentenkamp.
Ook de kans op wanordelijkheden wordt aangedragen terwijl de politie ook moest toegeven dat er in de drie maanden tentenkamp geen wanordelijkheden hebben geplaatsgevonden. In het gesprek wat wij maandag met politie en gemeente voerden, gaven wij aan dat er altijd een herkenbare woordvoerder aanwezig zal zijn, maar onze woorden zijn opnieuw verdraaid door de burgemeester. De burgemeester lijkt alles op alles te zetten om onze actie in de vorm die wij belangrijk vinden tegen te werken.

Wij zullen dan ook stappen ondernemen om de beperkingen van tafel te krijgen. Wij zullen ditmaal niet naar de voorlopige voorzieningenrechter stappen. Dit omdat de laatste keer deze rechter volledig voorbij ging aan de vereiste van een dwingende maatschappelijke noodzaak, “a pressing social need”, ingevolge het Europees Hof voor de rechten van de mens voor het opleggen van beperkingen aan een protest. Ook aan het principiële relaas van onze advocaat werd voorbijgegaan. Daarom is besloten een bezwaarschrift in te dienen en een bodemprocedure te straten. Wij willen zo spoedig mogelijk ons tentenkamp gaan opbouwen. Omdat een zichtbare actie van belang is om de druk op de politiek te houden. Door het laatste tentenkamp is de politieke en maatschappelijke discussie dan ook weer opgelaaid en dat is nou net wat er moet gebeuren.

Dat er acties gaan komen staat vast. Wij zullen ons meer gaan richten op de PvdA, omdat dit een partij is die een sociaal gezicht wil laten zien, maar in de loop der jaren wel dit strenge asielbeleid heeft mogelijk gemaakt. Job Cohen ontwierp de nieuwe ‘vreemdelingenwet’, Albayrak sloot de noodopvang voor vluchtelingen en in het huidige kabinet met de VVD zijn ze voornemens ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen. Ook voor een oplossing voor ons probleem is er een meerderheid nodig en daar bij is de stem van de PvdA cruciaal. Terwijl partijvoorzitter Hans Spekman een aantal weken geleden nog zei in het televisieprogramma ‘Moraal Ridders’ dat er opvang voor ons zou moeten komen, doet de PvdA niet mee in de Tweede Kamer als er een oplossing word geopperd.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we onze mensenrechten, die voor iedereen zouden moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een menswaardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal! Bewegingsvrijheid voor iedereen!

Persbericht: Update Recht op Bestaan, Vluchthuis en tentenkamp

persconferentieGister hielden wij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen, een persconferentie in de gekraakte kerk die gister tot het Vluchthuis is gedoopt. Twee van de woordvoerders gaven een update over hoe het verder gaat met de kerk, en de aankomende acties.

Gistermiddag om 14:00 uur zijn er meerdere mensen van het Bisdom Rotterdam en de diaconie langs geweest om te overleggen. Ook al vinden ze het een onwenselijke situatie, ze zien ook de noodzaak in van opvang voor dakloze uitgeprocedeerde vluchtelingen, ze zijn daarom niet van plan stappen tegen ons te ondernemen. Wij zullen volgende week weer met de parochie om de tafel gaan zitten en ook in de toekomst zullen wij met hen in gesprek blijven. Wij zijn blij dat we een onderdak hebben tot er definitieve plannen zijn met de kerk. De berichtgeving dat er geen stroom en water zouden zijn klopt niet, er zijn zelfs wc’s en er is een keuken aanwezig.

Maar ons protest houdt niet op bij het Vluchthuis! Wij willen zichtbaar actie voeren voor een oplossing voor onze rechteloosheid, en wij willen de Nederlandse maatschappij laten zien hoe er met ons wordt omgegaan. Daarom zijn wij voornemens woensdag a.s. weer een tentenkamp op te bouwen op de Koekamp. Echter verbood Burgemeester Jozias van Aartsen vandaag, net als bij de start van het eerste tentenkamp, het nachtelijk verblijf en de tenten. Samen met onze advocaat beraden wij ons nog op welke stappen we gaan ondernemen. Over heel de wereld is het mogelijk om actie voeren middels een tentenkamp behalve in de ‘Stad van Recht en Vrede’ Den Haag.

Vanuit het eerste tentenkamp Recht op Bestaan! werden vele acties gevoerd. Dankzij de ligging, vlak bij de (toen) verantwoordelijke ministeries konden wij de verantwoordelijken aanspreken. Tot op heden hebben wij geen serieuze reactie gehad. Daarom is het van belang om zichtbaar te zijn en in de publieke ruimte acties te voeren. Daar kunnen we steun krijgen van de bevolking, hen informeren en de verantwoordelijken in de politiek aanspreken.

Wij zullen ons met de aankomende acties onder andere meer gaan richten op de PVDA, omdat dit een partij is die een sociaal gezicht wil doen voorkomen maar in de loop der jaren wel dit strenge asielbeleid heeft gemaakt. Job Cohen ontwierp de ‘vreemdelingenwet’, Albayrak sloot de noodopvang voor vluchtelingen en in het huidige kabinet met de VVD zijn ze voornemens ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen. Ook voor een oplossing voor ons probleem is er een meerderheid nodig en daar is de stem van de PVDA cruciaal in.

Vandaag kwamen er veel buurtbewoners eten en andere spullen brengen. Morgen zullen we een open dag houden voor de buurt zodat zij na jaren leegstand de kerk kunnen bezichtigen en kennis met ons kunnen maken. De open dag zal van 19:00 tot 21:00 plaatsvinden.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal! Bewegingsvrijheid voor iedereen!

Persbericht: Vluchtelingen nemen gekraakte kerk in gebruik.

Vandaag (12-01-2013) hebben krakers van het KraakSpreekUur, ons, de uitgeprocedeerde vluchtelingen die al een jaar actie voeren tegen onze rechteloosheid, de gekraakte kerk aan de Sportlaan 127 aangeboden als onderdak.

Nadat het goede bericht bij ons binnen kwam dat er een plek is waar wij kunnen verblijven zijn de eersten 20 vluchtelingen van onze groep ingetrokken in de kerk. Morgen verwachten we nog meer lotgenoten. Morgen (13-01-2013) om 16:00 zullen wij een persconferentie houden om onze plannen met de kerk en de aankomende acties, zoals het tentenkamp dat wij woensdag zullen starten op de Koekamp, toe te lichten. Eerder voerde wij ook al drie maanden actie op de Koekamp, waar wij op 13 december met veel geweld ontruimd zijn door de politie, hierdoor werden wij wederom op straat gezet. Om 14:00 uur hebben we een gesprek met het Bisdom, die eigenaar van de kerk is, wij hopen dan ook op een goed gesprek, want een plek waar wij kunnen verblijven en organiseren is belangrijk voor onze strijd voor ons recht op bestaan.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.
Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal! Bewegingsvrijheid voor iedereen!

Vluchtelingen starten woensdag met tentenkamp.

11Vanaf aanstaande woensdag zullen wij, de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen die drie maanden op de Koekamp actie voerden, opnieuw een tentenkamp opzetten. “Er is nog steeds geen oplossing voor onze rechteloosheid en we staan nog steeds op straat, dus we gaan door met actie voeren”.

Op donderdag 13 december werd het vluchtelingenkamp op de Koekamp in Den Haag met veel geweld door de politie ontruimd. Wij protesteerden daar sinds 19 september omdat wij door de Nederlandse staat illegaal zijn verklaard en op straat zijn gezet. Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen, maar ook hier in Nederland worden onze mensenrechten ontzegt.

Na vele acties, media aandacht en gesprekken met de politiek verder is er nog steeds geen oplossing, daarom hebben wij vandaag (11-01-2013) opnieuw melding gedaan bij de Gemeente dat wij vanaf aanstaande woensdag ons tentenkamp op de Koekamp weer gaan opbouwen om zo onze actie voort te zetten, totdat er een goede oplossing komt.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal!