Monthly Archives: december 2012

NVJ dient klacht in tegen politieoptreden tijdens ontruiming

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft een klacht ingediend tegen het politieoptreden tijdens de ontruiming van het vluchtelingenkamp in Den Haag.

Voordat de politie begon met het arresteren van de vluchtelingen en sympathisanten die ingehaakt op de grond voor een grote tent zaten werd alle pers weggestuurd tot achter een afzetlint, daarna werd om de groep een rij van politiebussen gezet om zo het zicht van de pers te ontnemen.

Hier het bericht van de NVJ website:

Politie schermt moedwillig ontruiming Koekamp af
maandag 17 december 2012 | Bij de ontruiming van het tentenkamp op Koekamp in Den Haag worden journalisten belemmerd bij de uitoefening van hun vak. De politie schermt moedwillig de ontruiming af voor het oog van de aanwezige pers. Deze gang van zaken lijkt sterk op eerdere incidenten in Ter Apel.
De betrokken journalisten en de NVJ vinden dat dit gedrag van de politie in strijd is met de vrijheid van nieuwsgaring en hebben een klacht ingediend. Er is geen grond om de pers zo ver weg te houden van de ontruiming, die in een openbaar toegankelijk park plaatsheeft.

19-12-2012 Demonstratie Recht op Bestaan en commissievergadering (+audio)

Op woensdag 19 december aanstaande zal de commissie Veiligheid en Justitie een commissie- vergadering houden over de ontruiming van de vluchtelingenkampen in Den Haag en Amsterdam. Voorafgaande aan deze vergadering zullen wij, de groep uitgeprocedeerde die in de tentenkampen hebben verbleven een demonstratie houden, onder het motto “Ontruimd maar niet verdwenen. Geen mens is illegaal!”.

Na de ontruiming van het kamp in Amsterdam en de recente ontruiming van het kamp in Den Haag zullen wij woensdag laten zien dat we niet zijn verdwenen en ons probleem nog steeds niet is opgelost. Wij staan wederom op straat, zonder zorg, zonder huis, en zonder vooruitzicht op een waardig bestaan. Het einde van de de twee tenten is echter niet het einde van ons protest voor een normaal leven, wij gaan door tot er een echte oplossing komt.

Ook het voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen en te beboeten met 3900 euro boeten maakt de noodzaak om ons te laten horen nog groter. Hoe kan Nederland iets strafbaar stellen waar je zelf niet voor hebt gekozen?

Wij roepen iedereen op om woensdag met ons te demonstreren en de commissievergadering bij te wonen, we willen laten zien dat we nog niet weg zijn en dat er een oplossing moet komen voor ons probleem.

Demonstratie:
Locatie: Koekamp, Den Haag
Tijd 18:00

Commissievergadering:
Locatie: Lange poten 4, Den Haag
Tijd: 19:30


Interview met radio Den Haag FM over de ontruiming en de aankomende acties.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Wij willen onderdak en verblijfsrecht!

Politie ontruimd vluchtelingenkamp Recht op Bestaan met veel geweld.

English below:
Na de hele nacht wachten op wat komen ging, startte de politie om 13:15 de ontruiming van het vluchtelingenkamp. Het kamp op de Koekamp in Den Haag, waarmee wij, een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen sinds 19 september actie voerden.

Nadat de door ons aangespannen rechtszaak tegen het voornemen van de burgemeester om het kamp te ontruimen was verloren, had de politie vrij baan om het kamp daadwerkelijk te ontruimen. Het kamp moest donderdag weg zijn; om 00:00 hing er dan ook een politiehelikopter boven het kamp. De werkelijke ontruiming liet echter nog uren op zich wachten. In de ochtend werden wij gebeld door Bart Ludwig (een medewerker van Burgemeester Van Aartsen) of wij “alsjeblieft het kamp konden verlaten”, om zo “de eer aan [ons] zelf te houden”. Ons antwoord was duidelijk: waar moeten wij heen? Door dit onmenselijke vluchtelingenbeleid zijn wij verbannen naar de straat, maar ook daar wordt het ons onmogelijk gemaakt om de samenleving te laten zien hoe Nederland met ons omgaat. Wij kunnen nergens heen, wij blijven hier!

Om 12:00 kwam er een commandant van de politie om ons nogmaals te verzoeken weg te gaan. Ons antwoord bleef hetzelfde wij gaan niet weg!

Om 13:15 kwam er naast het aantal politie busjes die er al heel de nacht stonden, nog een aantal bussen van de Mobiele Eenheid (ME), een aantal agenten te paard en een groep van zo’n 20 agenten in normaal uniform. De laatst genoemden zijn waarschijnlijk leden van de beruchte
Aanhoudings-Eenheden (AE), die ons enkele minuten daarna met bruut geweld en gemene trucjes weg probeerden te krijgen.

Bij het in zicht komen van deze politiemacht haakten de ruim 30 vluchtelingen en sympathisanten in, en gingen zo op de grond voor de tent zitten. Een aantal mensen vormde met stalen pijpen waar ze zich in hadden vastgeketend een kring daar om heen om zo het weghalen van de mensen te bemoeilijken.

En daar kwam het AE: eerst werden er 2 mensen die buiten de groep zaten opgepakt, daarna begon men met pogingen de groep uit elkaar te krijgen. Toen begonnen ze aan de mensen die ingehaakt op de grond zaten te trekken. Kelen werden dicht geknepen, er werd op mensen gestaan, aan de buizen waar mensen met hun armen in vastgeketend zaten werd getrokken, en
toen ze op een van de buizen gingen staan brak een van ons zijn arm omdat die onder de buis terecht kwam. Bij iemand die eerder deze week zijn neus had gebroken werden twee vingers in zijn neus gedaan en hier werd keihard aan getrokken. Ook bij het losslijpen van de stalen buizen werd er niet genoeg gekoeld waardoor meerdere mensen brandwonden opliepen.

Daarna hebben wij zo’n 9 uur vastgezeten in een bus op de binnenplaats van hoofdbureau van de politie, daarna zijn wij weer op straat gezet in de kou. Wij weten niet waar iedereen is, een groep van ons is opgevangen bij mensen die ons geholpen hebben.

Terwijl de gemeente beweert dat het de pers alle ruimte heeft gegeven, werd het politie optreden zoveel mogelijk uit het zicht van de camera’s uitgevoerd, er werden politiebussen in een rij opgesteld tussen de demonstranten en de verslaggevers. Regio15 (een Haags persbureau) maakte hier de volgende opmerking over: “Blijkbaar mag het aanhouden en wegslepen van uitgeprocedeerde asielzoekers niet op beeld vastgelegd worden?” Zie hiervoor het volgende beeldmateriaal:
http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/23-demonstraties/14469-vrijheid-van-nieuwsgaring-koekamp

Wij hebben ons geweldloos verzet, waarop met geweld werd geantwoord door de burgemeester en zijn politie. Wij hebben ons verzet omdat wij nu weer op straat zijn gezet en omdat er geprobeerd is ons protest te breken en onzichtbaar te maken. Maar deze ontruiming is zeker niet het einde van ons protest, wij willen een oplossing voor onze rechteloosheid! Meer actie zullen volgen en daar hebben wij alle steun bij nodig!

Wij blijven strijden voor ons Recht op Bestaan!

Wij willen onderdak en verblijfsrecht!
——————————————————————————–

Police violently evict refugee tent camp “Right to Exist”

After a long night of waiting, the police began evicting the refugee camp at 13:15. The camp on the Koekamp in The hague, where we, a group of deported refugees had since September 19 been demonstrating.

After we lost the lawsuit against the mayor’s intention to evict our camp, the police were free to clear us out. The camp had to be gone by Thursday; at 00:00, a police helicopter hovered over our camp. The actual eviction was still hours away. In the morning, we received a call from Bart Ludwig (an employee of Mayor van Aartsen), asking us if we would “please leave the camp, for the sake of (our) own dignity.” Our response was clear; where should we go? Because of this inhumane refugee policy, we have been relegated to the street. In this position, it has been made impossible for us to let society see how the Netherlands treats us. We can’t go anywhere, we will stay here!

At 12:00, a police commandant came to ask us to leave yet again. Our steadfast response was, we are not going away!

At 13:15, several ME buses, police officers on horseback, and a group of about 20 officers in normal uniform joined the several police buses which had already been staying throughout the night. The 20 uniformed police officers were likely members of the infamous AE (Aanhoudings-Eenheden), whom several minutes later tried to get us to leave, using brute force and dirty tricks.

When this police force came into sight, about 30 refugees and sympathizers took action, sitting on the ground in front of the tent. Several people formed a circle with steel pipes which they had chained to themselves in order to hinder the removal of the people.
And then came the AE: first, they arrested 2 people who were sitting outside of the group. After that, they began attempting to pull the group apart. Then they began to pull on the protesters who were sitting on the ground. People were grabbed by the throat, stood upon, and the police pulled on the pipes which the protesters had fastened to themselves. When they stood on one of the pipes, one of us broke his arm because it ended up under the pipe. The police pulled forcefully with 2 fingers on the nose of someone who had already broken his nose earlier in the week. When the pipes were being cut, they were not cooled off sufficiently, which caused several people to get burned.

After this, we were imprisoned for about 9 hours in a bus in a plaza at police headquarters, and then put on the street again in the cold. We don’t know where everyone is. A part of our group has been given shelter by people who have helped us.

While the city claims that the they gave the press enough access, the police action was carried out as much as possible out of view of the cameras. The police buses were parked in a row between the protesters and the reporters. Regio15 (a press agency from The Hague) made the following remark: “Apparently, the removal and detention of deported refugees is not allowed to be put on film.” See this link for their footage.
http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/23-demonstraties/14469-vrijheid-van-nieuwsgaring-koekamp

We resisted peacefully, but that was answered with violence by the mayor and the police. We resisted because we have now been put out on the street again. They have tried to break our protest and make it invisible. But this eviction is definitely not the end of our protest, we want a solution for our lack of rights! More actions will follow, and we need as much support as possible!

We will continue fighting for our Right to Exist!
We want shelter and the right to stay!

OPROEP! Ontruiming vluchtelingenkamp Den Haag

Vandaag was de rechtszaak tegen de ontruiming. Ook al had de gemeente volgens ons een zeer zwakke zaak, toch is er door de rechter om 17:45 uitspraak gedaan dat het kamp weg moet. De rechter ging dus mee met de hoofdreden van de burgemeester dat het te koud is en dat dat weer ongezond is. Maar is dat onze schuld, dat we op straat zijn gezet door de Nederlandse staat?

De politie staat nu met 6 auto’s rond het kamp die zeggen in de gaten te houden of er meer mensen en spullen aankomen op de koekamp. We verwachten de ontruiming morgen ochtend vroeg, maar het zou ook kunnen dat ze vanaf 00:00 gaan ontruimen. De politie en gemeente doen geen enkele uitspraak aanwezige politie is voor ons een teken dat de ontruiming snel zal gaan plaats vinden.

Wij roepen dan ook iedereen op om naar het vluchtelingenkamp op de Koekamp te komen om te helpen de belangrijkste spullen weg te halen en te komen bezetten. Wij kunnen nergens heen, wij blijven hier!

Sinds 19 september voeren wij, een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen actie tegen onze rechteloosheid en het inhumane vluchtelingenbeleid. Wij moeten van de IND terug naar het land waar wij vandaan komen maar wij kunnen niet terug omdat de landen waar wij vandaan komen onveilig zijn. Terugkeer betekent voor ons terugkeer naar geweld, marteling, of zelfs de dood. Buiten dat zijn er ook landen (zoals Irak) die mensen, (die niet vrijwillig terugkeren) niet terugnemen. Ook kunnen we niet naar een andere land in Europa omdat we dan weer terug worden gestuurd naar Nederland. Ons mensenrecht wat we niet in ons land konden krijgen word ook hier in Nederland ontzegd.

Wij willen verblijfsrecht en onderdak! Geen mens is illegaal!
Voor de laatste update check Twitter en Facebook

http://www.rechtopbestaan.org
http://www.facebook.com/rechtop.bestaan
http://www.twitter.com/rechtopbestaan
http://www.youtube.com/rechtopbestaan

Update: Lawsuit, Demonstration, Eviction

This coming Thursday, Jozias van Aartsen (VVD), the Mayor of The Hague wants to evict our tent camp, where we are taking action against the inhumane Dutch refugee policy.

Since September 19, we, a group of deported refugees have been taking action against our lack of rights and the inhumane Dutch refugee policy. The IND is telling us to go back to our home countries, but we can’t do that because the countries from which we came are unsafe. Returning for us means a return to violence, torture, and even death. In addition, there are countries (such as Iraq) that don’t accept people who are forcibly sent back. We also cannot go to another European country, because we would be sent right back to the Netherlands. Our human rights which we couldn’t have in our own countries are also denied us in the Netherlands.

Mayor Van Aartsen let us know in a letter on Friday that the tents have to be gone by December 13. We are no longer allowed to stay there through the night, or in other words, we are being evicted. One of the reasons that the mayor gave is that it keeps getting colder and that our health will be in danger. However, if we can’t stay at the camp, then we have no place to let our voices be heard and we will have to sleep on the street in the cold without the shelter that the camp provides us. We are protesting because the IND has put us on the street and declared us unworthy of rights.

We don’t think that this is about the cold. The Dutch government does not want us to let the Dutch people see how we are treated; that the street is a part of the Dutch refugee policy to force us to go back to the land where we came from but can’t go back to. We want a solution to our problem, and the street is definitely not the solution!

We have also started a lawsuit against the plan to evict our tent camp. The hearing will take place this coming Wednesday at 13:30 in the Palace of Justice, Prins Clauslaan 60 in The Hague. If it comes to eviction, we will not go away. We have the right to demonstrate, and we will decide for ourselves how to do this.

After the hearing, we will meet in front of the courthouse to demonstrate against the plan to evict the camp.
If it comes to eviction, we will resist non-violently. We are calling on everybody to come help! Bring all of your friends and acquaintances with you and support us in our struggle for a decent life, because even after eviction, we will be put out on the street because we can’t be deported.

It is not yet certain when the eviction would take place. The tents have to be gone by Thursday, so it could happen in the night between Wednesday and Thursday, but this could also be delayed if the judge decides to give his verdict later. It is also important to keep checking our website for the latest updates!

Update: Rechtszaak, demonstratie, ontruiming

Aanstaande donderdag wil de Burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen (VVD) het vluchtelingenkamp waar wij actie voeren tegen het inhumane vluchtelingenbeleid ontruimen.

Sinds 19 september voeren wij, een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen actie tegen onze rechteloosheid en het inhumane vluchtelingenbeleid. Wij moeten van de IND terug naar het land waar wij vandaan komen maar wij kunnen niet terug omdat de landen waar wij vandaan komen onveilig zijn. Terugkeer betekent voor ons terugkeer naar geweld, marteling, of zelfs de dood. Buiten dat zijn er ook landen (zoals Irak) die mensen, (die niet vrijwillig terugkeren) niet terugnemen. Ook kunnen we niet naar een andere land in Europa omdat we dan weer terug worden gestuurd naar Nederland. Ons mensenrecht wat we niet in ons land konden krijgen word ook hier in Nederland ontzegd.

Burgemeester van Aartsen liet vrijdag in een brief weten dat vanaf donderdag 13 december de tenten weg moeten zijn, we mogen er niet meer s’nachts verblijven, of in andere woorden het kamp word ontruimd. Een van de redenen die de Burgemeester noemt is dat het steeds kouder word en dat dat onze gezondheid in gevaar brengt. Maar als wij niet in het kamp verblijven hebben we helemaal geen plek meer om onze stem te laten horen en slapen wij op straat, in de kou zonder enige beschutting die het kamp ons nu bied. Daar gaat ons protest gaat nou juist omdat wij door de IND op straat zijn gezet en totaal rechteloos zijn verklaart.

Volgens ons gaat het niet om de kou maar wil de Nederlandse overheid niet dat wij elke dag aan de Nederlandse maatschappij laten zien hoe er met ons word omgegaan, dat de straat een onderdeel is van het vluchtelingenbeleid, puur om ons te dwingen naar het land terug te gaan waar wij vandaan komen, maar waar wij niet naar terug kunnen. Wij willen een oplossing voor ons probleem en de straat is dat zeker niet!

Wij zijn dan ook een rechtszaak gestart tegen het voornemen ons tentenkamp te ontruimen.
De rechtszaak zal aanstaande woensdag plaats vinden om 13:30 in het Paleis van justitie, Prins Clauslaan 60 in Den Haag. Als het tot een ontruiming komt gaan wij niet weg, wij hebben het recht om te demonstreren, en wij bepalen zelf hoe wij onze acties vorm geven.

Na de rechtszaak zal er om 15:00 uur voor de rechtbank worden verzamelend om te demonstreren tegen het voornemen het kamp te gaan ontruimen.

Mocht het tot een ontruiming komen zullen wij ons geweldloos verzetten. Wij roepen iedereen op om ons te komen helpen! Neem al je vrienden en kennissen mee en steun ons in de strijd om een waardig leven, want ook na de ontruiming zullen wij weer op straat worden gezet omdat wij niet uitzetbaar zijn.

Wanneer de ontruiming gaat plaats vinden is nog niet volledig duidelijk, vanaf donderdag moeten de tenten weg zijn dus zou het kunnen dat er al de nacht van woensdag op donderdag ontruimd kan gaan worden, maar dit kan nog verlaat worden als de rechter beslist later uitspraak te doen, het is dan ook belangrijk om onze website goed in de gaten te houden voor de laatste updates!

Wij willen verblijfsrecht en onderdak! Geen mens is illegaal!

http://www.facebook.com/rechtop.bestaan
http://www.twitter.com/rechtopbestaan
http://www.youtube.com/rechtopbestaan

10-12-2012 Vluchtelingen in actie op Internationale dag van de Mensenrechten

Aanstaande maandag (10-12-2012) is het Internationale dag van de Mensenrechten, wij de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen die sinds 19 september actie voeren op de koekamp zullen op deze dag actie voeren tegen onze rechteloosheid. De Nederlandse regering geef ons niet de mensenrechten die wij verdienen daarom grijpen wij deze dag aan.

Het recht op onderdak, het recht op een menswaardig leven en het recht op goede zorg, deze recht zouden voor ieder mens moeten gelden maar tot nu toe niet voor ons. Wij willen een normaal leven en participeren in de maatschappij maar dit word ons onmogelijk gemaakt door de Nederlandse staat. Ook zullen wij ons laten horen tegen de plannen van de Burgemeester van Den Haag om donderdag het kamp te willen ontuimen. Daarom om gaan we de straat op kom ook en steun ons in onze strijd!

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Locatie: Koekamp
Tijd 14:00

The Mayor of The Hague wants to evict refugee camp.

The refugee camp on the Koekamp was discussed today in the commission meeting at the Hague City Hall. Since September 19, we, a group of deported refugees have been staying on the Koekamp taking action aganist their lack of rights and the inhumane Dutch refugee policy.

After two spokesmen from the refugee camp spoke, the council began discussing about our situation and the protest rights which we use to make our demonstration. The mayor also spoke, saying that he wants to evict the camp as soon as possible. The mayor said that the reason for this was because we have not held to the judge’s ruling, that there always must be someone from the organization present. We are all part of the organization, together with those who help us. There is always someone to talk to, Dutch or otherwise.

Another reason that the mayor gave for the eviction was that he was worried about the health situation at the camp, even though he admitted that health services regularly controls the camp and was very positive. There is a volunteer medical team at the camp that keeps track of who is sick and what kind of care they need. There are also several doctors who help us and come every week. If we get evicted, we will end up on the street again without any healthcare in a much worse situation.

The Mayor indicated that he wanted to evict the camp with the same approach used to evict the refugee camp in Amsterdam. He will send us a letter with a date on which we will have to leave the camp, and then we can begin a lawsuit, which we will most certainly do.

The same approach…the camp will be evicted with the same show of force and then we will be put out on the street, in the freezing cold, in the same position in which we began, without housing, healthcare and without the prospect of making a decent life for ourselves.
You can watch a video (in Dutch) of the commission meeting here.

We want a humane solution for all refugees! We are deported refugees who can’t go back to the land that we come from. We can’t be sent away, but also receive no residence permit. Because of this, we live without basic human rights, which everyone is entitled to.

We are not only fighting for the people in our situation, but for all of the refugees who instead of being cared for are put away in asylum seekers’ centers, detention centers or are left to fend for themselves on the street without healthcare, shelter, and the prospect of a decent existence. A country such as the Netherlands should care for people who leave their homeland in order to make a normal life for themselves. This is everyone’s right! People do not flee without reason!

Check our website for updates and upcoming actions!
We want shelter and the right to stay here!

Burgemeester Den Haag wil vluchtelingenkamp ontruimen.

Vandaag werd er in de commissie vergadering in het Stadhuis in Den Haag gesproken over het vluchtelingenkamp op de Koekamp waar wij, een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen sinds 19 september verblijven en actie voeren tegen onze rechteloosheid en het inhumane vluchtelingenbeleid.

Na dat twee van de woordvoerders van het vluchtenigenkamp gesproken hadden begon er een discussie binnen de raad over de situatie waar wij ons in bevinden en het demonstratierecht waar wij van gebruik maken om zo onze protest te kunnen voeren. Ook de Burgemeester deed een aantal uitspraken waaronder dat hij het kamp snel wil gaan ontruimen. De Burgemeester gaf als reden dat wij ons niet aan de uitspraak van de rechter houden omdat er niet altijd iemand van de organisatie aanwezig is. Wij speken dit tegen omdat wij samen met de mensen die ons helpen de organisatie zijn, er is altijd een aanspreekpunt aanwezig of dit nou een Nederlander is of niet.

Een andere rede was dat de Burgemeester zich zorgen maakt om de gezondheidstoestand op het kamp al moest hij toegeven dat de GGD die regelmatig controleert erg tevreden was. Op het kamp is er een medisch team bestaande uit vrijwilligers die bijhoud wie ziek is en wat voor zorg zij nodig hebben. Ook zijn er meerder artsen die ons helpen en elke week langs komen. Als wij door de ontruiming weer op straat belanden hebben wij helemaal geen zorg meer en belanden wij in een nog slechtere situatie.

De Burgemeester gaf aan de zelfde aanpak als bij de ontruiming in Amsterdam te willen hanteren. Hij gaat ons een brief sturen met een datum dat wij het kamp moeten verlaten, en dan kunnen wij een rechtszaak aanspannen, wat wij ook zeker zullen doen.

De zelfde aanpak… het kamp word met veel machtsvertoon ontruimd en daarna worden wij weer op straat gezet, in de vries kou, in de zelfde situatie waar wij begonnen, zonder huis, zonder zorg, zonder een vooruitzicht op een waardig bestaan.

Wil je de commissie vergadering terug zien dat kan hier.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Houdt onze website in de gaten voor updates en aankomende acties!

Wij willen onderdak en verblijfsrecht!

5-12-12 Haagse gemeenteraad over tentenkamp

Woensdag 5 december word tijdens de commissievergadering Bestuur de beperkingen rond de tentenkampen in Den Haag besproken.

Burgemeester Van Aartsen wil naar aanleiding van de tijens het Occupy tentenkamp begonnen beperkingen ten aanzien van tentenkampen en de juridische nasleep zijn zienswijze op het Haagse demonstratiebeleid geven.
Ook zal de gemeenteraad geinformeerd worden over de stand van zaken in het vluchtelingen tentenkamp op de Koekamp.

Commissie Bestuur
Vanaf half 2 in de raadzaal.
(laatste punt op de agenda)

Update vluchtelingenkamp Recht op Bestaan!

Er is veel gebeurd de afgelopen weken op de vluchtelingenkampen in Den Haag en Amsterdam. Hieronder een update over de belangrijkste gebeurtenissen.

Gemeente Den Haag weigert verzoek om ons tegen de kou te beschermen.
Vanwege de kou heeft onze advocaat enkele weken geleden de Gemeente Den Haag verzocht om de beperking, die zegt dat we de tenten aan een kant open moeten laten, aan te passen zodat de tenten volledig kunnen worden afgesloten. Dat is van belang omdat de tenten dan makkelijker te verwarmen zijn. De gemeente probeerde de reactie op de brief te rekken waarna onze advocaat een voorlopige voorziening (vovo) aanspande. De rechter deed zonder zitting uitspraak dat de situatie zoals die nu is zo moet blijven. Dit tot verbazing van onze advocaat omdat wij ons verweer niet in de rechtbank konden voeren. Het op een goede manier weren tegen de weersomstandigheden word ons nu onmogelijk gemaakt.
Thermosondergoed, mutsen en handschoenen en vooral petroleumkachels zijn van harte welkom!

Ontruiming Amsterdam
Op vrijdag 30 april ontruimde de politie in opdracht van de gemeente Amsterdam het vluchtelingenkamp aan de Notweg. Ruim 80 sympathisanten blokkeerden de ingang zodat de politie geen toegang had tot het kamp. Nadat de activisten door de politie waren verdreven, begon de daadwerkelijke ontruiming. 96 vluchtelingen werden opgepakt en vast gezet op het politiebureau. Na enkele uren werden zij bijna allemaal weer op straat gezet en aan hun lot over gelaten, in de regen. Meer informatie over de ontruiming zie: https://www.indymedia.nl/node/10854

Gelukkig konden sympathisanten op het laatste moment onderdak regelen in een bunker. Nu verblijven zij in een gekraakte kerk die tot de vluchtkerk is gedoopt. Voor meer informatie zie over de vluchtkerk: http://devluchtkerk.wordpress.com/

Extra beperking in Den Haag
Enkele uren na de start van de ontruiming in Amsterdam, werd er op het kamp in Den Haag door de politie medegedeeld dat de Gemeente een extra beperking had opgelegd. Het kamp mag niet meer groeien in aantal mensen, en ook mogen er niet meer tenten worden opgezet. Als er dus een groep uit Amsterdam zou komen zouden ze overgaan tot ontruiming. De advocaat is er mee bezig.

Fred Teeven weiger motie menswaardige opvang uit te voeren.
Op 21 november jl. werd de motie van de SP voor een menswaardige opvang aangenomen door een meerderheid in de Tweede Kamer. De motie houdt in dat er opvang zou moeten komen voor vluchtelingen die meewerken aan terugkeer OF een andere oplossing. Sharon Gesthuizen die de motie indiende vroeg staatssecretaris Fred Teeven binnen een week met een antwoord te komen over hoe hij de motie zou uitvoeren. Een week later kwam Teeven met het antwoord dat er opvang is voor mensen die in de procedure zitten en een positief van de IND hebben gekregen: een regelrechte aanfluiting aangezien mensen met een positief sowieso opvang krijgen. Wij zijn uitgeprocedeerd maar kunnen niet terug en worden hier niet geholpen, dat is nou juist het probleem. Teeven gaat dus volledig voorbij aan de inhoud van de motie en legt deze dan ook naast zich neer. Opvallend is dat de PVDA, die voor de motie stemde, genoegen neemt met het antwoord van Teeven.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!