12&13 maart 2013 Actie voor verblijfsrecht en het recht op bestaan!

English below:
_MG_3334Op 13 maart vindt er een Algemeen Overleg (AO) Veiligheid en Justitie plaats in de Tweede Kamer. Het AO gaat over opvang, terugkeer en detentie van vluchtelingen. Wij; de uitgeprocedeerde vluchtelingen uit de Vluchtkerk in Amsterdam, het Vluchthuis in Den Haag en vluchtelingen uit verschillende AZC’s zullen op 12 en 13 maart over gaan tot actie om aandacht te vragen voor ons probleem. Wij zijn onuitzetbaar, rechteloos en al jaren in Nederland. Wij willen verblijfsrecht en zo de mogelijkheid om een normaal leven op te bouwen!

Een deel van de vluchtelingen die protesteerden in tentenkampen in 2011 en 2012 in Ter Apel hebben onderdak gekregen in verschillende AZC’s. Buiten dat er in het AO gesproken gaat worden over terugkeer van bijvoorbeeld gezinnen, opvang en detentie zal ook aan de orde komen dat staatssecretaris Fred Teeven de groepen vluchtelingen die na Ter Apel onderdak hebben gekregen weer op straat wil zetten. Ondanks dat wij al vanaf 2011 actievoeren tegen rechteloosheid gaat Nederland door met vluchtelingen uitsluiten en op straat zetten.
Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat wij daar ons leven niet zeker zijn, maar ook hier worden ons onze mensenrechten ontzegd. Wij willen na jaren van onzekerheid, opsluiting in detentiecentra en uitsluiting van alle mensenrechten verblijfsrecht zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Daarom demonstreren wij:

Dinsdag 12 maart:
De avond voor het debat in Den Haag zullen wij demonstreren door de Haagse binnenstad onder het motto ‘Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan’!
Tijd: 19:00
Locatie: Julianaplein (voor Centraal Station).

Dinsdag op woensdagnacht 12/13 maart:
Daarna zullen wij de nacht doorbrengen op het Plein voor de Tweede Kamer in de situatie waar velen van ons nu al in zitten en ze nog meer mensen in willen dwingen: op straat, zonder zorg, zonder werk, zonder vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Woensdag 13 maart:
Wij zullen s’ochtends om 10:00 met zo veel mogelijk mensen bij het debat aanwezig zijn tot de zaal vol zit. De rest van de mensen zal op het Plein protesteren.

Wij hebben iedereen nodig om de acties tot een succes te maken. Daarom roepen wij iedereen op om naar de acties te komen tegen dit onmenselijke beleid. Samen kunnen we een verschil maken!

Wij willen onderdak, werk en verblijfsrecht!

March 12 & 13, 2013: Action for residency rights and the right to exist!

On March 13 a General Deliberation for safety and justice will take place in the Tweede Kamer. The discussion will be about shelter, deportation and detention of immigrants. We, the rejected asylum seekers from de Vluchtkerk in Amsterdam, het Vluchthuis in Den Haag en various Asylum Seekers’ Centers (AZC) will take action on March 12 and 13 to bring attention to our problem. We cannot be deported and we have no rights, yet we are already living for years in the Netherlands. We want residency rights and the possibility to live a normal life!

A number of the refugees who protested in tent camps in 2011 and 2012 in Ter Apel were given shelter in different AZCs. Besides the deportation of refugees, including families, the subject of shelter and detention will be discussed in the Tweede Kamer, since state secretary Fred Teeven would like to put the groups of refugees who received shelter after Ter Apel on the street again. Despite the fact that we have been taking action since 2011 in response to our lack of rights, the Netherlands continues to exclude refugees and put them out on the street. We cannot go back to our native lands because we can cannot be certain for our lives. However, even here we are being denied our human rights. After years of uncertainty, imprisonment in detention centers and exclusion from all human rights, we would like residency rights in order to create a dignified existence for ourselves.

Therefore, we shall demonstrate:

Tuesday March 12:

The evening before the debate in Den Haag, we will demonstrate through the Hague city center under the motto “We want residency rights and the right to exist!”
Time: 19:00

Location: Julianaplein (in front of Centraal Station).

Tuesday night until Wednesday morning March 12/13:
After the march, we will spend the night on het Plein in front of the Tweede Kamer. This is the situation in which many of us must live and what some in the government would like to do to many more people: put us on the street, without healthcare, without work, and without even the prospect of a decent existence.

Wedneday March 13:

We will be present at the debate with as many people as possible until the hall is full to capacity. The rest of the people will protest on het Plein.
We need as many people as possible to make these actions a success. That’s why we are calling on everyone to come to the actions in protest against inhumane refugee laws. Together we can make a difference!

We want shelter, work and residency rights!

3 responses to “12&13 maart 2013 Actie voor verblijfsrecht en het recht op bestaan!

  1. Pingback: 12&13 maart 2013 Vluchtelingen in actie! | Anti-Fascistische Actie

  2. Pingback: 12 en 13 maart 2013: Actie voor verblijfsrecht en het recht op bestaan! | KRAPUUL.NL

  3. Pingback: Update: Actie 12&13 maart voor verblijfsrecht en het recht op bestaan. | No Border Network

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *