Brief van Teeven: Opvang en terugkeermogelijkheden van vreemdelingen in de G4

Staatsecretaris Teeven heeft op 13 januari 2015 een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de opvang die gemeenten nu geven. Over Den Haag schrijft hij:
In Den Haag verbleef een wisselende groep vreemdelingen in een kerk. Het ging oorspronkelijk om ongeveer 65 vreemdelingen. Van deze groep in Den Haag zijn, voor zover bekend, geen vreemdelingen vertrokken naar het land van herkomst. Deze groep vreemdelingen is vervolgens ondergebracht op een nieuwe plek in de Zilverstraat in Den Haag waar onderdak is verleend tot 1 november 2014 onder de voorwaarde dat de vreemdelingen werken aan hun toekomst. Een aantal personen heeft een nieuwe asielaanvraag ingediend of is geplaatst op een gezinslocatie. De vreemdelingen die nog verbleven in de Zilverstraat na 1 november, hebben onderdak gekregen tot 8 december 2014 op dezelfde locatie. In de bevindingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa heeft de gemeente aanleiding gezien de opvang in ieder geval tot 1 maart 2014 voort te zetten. Het gaat nog om ongeveer 20 vreemdelingen. Van deze resterende groep wordt verwacht dat ze werken aan terugkeer of doorreis naar een derde land. Voor andere vreemdelingen zonder recht op verblijf en onderdak, die niet in de Zilverstraat verbleven, heeft de gemeente Den Haag een vorm van nachtopvang ingericht in de stad. De gemeente Den Haag geeft wel aan zich te blijven inspannen om tot een structurele oplossing te komen voor deze problematiek. Dit wordt gedaan in overleg met het Rijk, de G4 en de Verenging van Nederlandse Gemeenten.

Ook na 8 december opvang voor de resterende bewoners in de Zilverstraat!

Op 13 november 2014 was er weer een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad met het onderwerp “Bewoner Zilverstraat en nachtopvang bed, bad en brood”:

“Bij brief van 4 november2014 is aan uw raad medegedeeld dat het college heeft besloten de opvang van de nog resterende oud-bewoners van de Sacramentskerk in de Zilverstraat eenmalig te verlengen tot 8 december 2014.

Deze verlenging had mede tot doel om de periode tot het openbaar worden van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) over de opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers te overbruggen.

Op 10 november 2014 is de uitspraak van het ECSR openbaar geworden. In deze uitspraak adviseert het ECSR de Nederlandse staat om onderdak en voedsel aan zowel personen zonder een verblijfsvergunning, als aan dakloze personen met een verblijfsvergunning te bieden.

Zoals eerder aan uw raad is aangegeven, is het college van mening dat het ten principale niet verantwoordelijk is voor het vreemdelingenbeleid van het Rijk. Staatssecretaris Teeven heeft echter aangegeven dat een kabinetsreactie op de uitspraak van het ECSR eerst begin 2015 zal volgen, nadat het Comité van Ministers zich heeft uitgesproken.

Het college heeft hierover op 11 november 2014 gesproken en is tot de conclusie gekomen dat de uitspraak van het ECSR nu al gevolgen heeft voor alle mensen die tot deze groep behoren.
Dit leidt ertoe dat voor de resterende groep bewoners van de Zilverstraat ook na 8 december 2014 een voorziening dient te worden ingericht. Dit zal in een andere ruimte plaatsvinden in het pand aan de Zilverstraat dan waar de winteropvang is ondergebracht. De opvang na 8 december zal voor deze
resterende groep niet alleen blijven bestaan uit bed, bad en brood, maar tevens uit opvang gedurende de dag waar vluchtelingen onder begeleiding van Vluchtelingenwerk aan hun procedure kunnen werken. De reden hiervoor is dat het college het van groot belang vindt dat de groep vluchtelingen ook na 8 december 2014 aan hun procedure kan blijven werken conform weergegeven in de bovengenoemde brief (RIS277780). Dit is immers tot op heden zeer succesvol gebleken.

Dit sluit ook aan bij de oproep die de ondersteuners van de asielzoekers tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur hebben gedaan.
Het advies van het ECSR brengt met zich dat er voor niet in de Zilverstraat verblijvende asielzoekers zonder recht op verblijf en onderdak óók tijdelijk een vorm van nachtopvang (20.00 uur – 08.00 uur, bed-, bad-, brood) moet worden gevonden in de stad. Het college beraadt zich over een geschikte opvang en de
financiering daarvan. Op dit moment bestaat er voor de stad Den Haag geen helder beeld over de omvang van deze groep. Mede daarom moeten criteria worden ontwikkeld met betrekking tot het toelaten van de genoemde groep. Voorkomen moet worden dat het bieden van opvang in onze stad een aanzuigende werking heeft op personen zonder recht op verblijf en onderdak die bijvoorbeeld geen binding hebben met Den Haag.

Ten slotte zal het college zich blijven inspannen om, in lijn met het advies van het ECSR, tot een structurele oplossing te komen voor deze problematiek. Dit wordt gedaan in overleg met het Rijk, de G4 en de VNG. Uiteraard zal het college uw raad hiervan op de hoogte houden.”

 

Verlenging opvang Zilverstraat tot 8 december 2014

Uit een brief van college van burgemeester en wethouders van 4 november:

“Het College heeft besloten, mede gelet op de gevoelens vanuit de samenleving, de opvang in zijn huidige vorm eenmalig te verlengen tot 8 december 2014. Voor deze periode komt de winteropvang, waarvoor de Zilverstraat normaal gesproken gebruikt wordt, niet in het gedrang.
In de resterende vijf weken kunnen de mensen uit de overbleven groep stappen zetten om mee te werken aan hun vertrek of een reële aanvraag in te dienen, waardoor zij voor opvang van het Rijk in aanmerking komen. Op basis van de informatie van VluchtelingenWerk rekenen wij in deze verlengde periode in ieder geval op duidelijkheid voor de groep die in afwachting is van de uitkomst van hun voorlopige voorziening. Na 8 december zal echter, ook voor hen, de opvang door de gemeente niet nogmaals verlengd worden. Het organiseren en financieren van de geboden opvang is meer dan van het College mag worden verwacht. Daar komen nu dus nog eens vijf weken bovenop. Zo wordt tevens de periode tot het openbaar worden van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa overbrugd.”

Zaterdag 26 sept (13 uur): documentaire Outlawed in Humanity House, met discussie

Volgende week zaterdagmiddag, vanaf 13.00 uur, vindt in het Humanity House de vertoning plaats van de documentaire Outlawed, met een discussie daarna. (Zie de omschrijving hieronder).
Voor vluchtelingen is de toegang gratis

Een middag in het teken van uitgeprocedeerde niet-uitzetbare vluchtelingen. Continue reading

Opnieuw een dag met veel emoties

De laaste dag,
De laatste keer bidden in de gebedsruimte,
De laatste spullentjes veilig stellen

Afscheid nemen is zwaar,
Een periode van 21 maanden waarin we hebben gestreden voor gerechtigheid,
menswaardigheid en nog veel meer
Periodes met een lach en een traan.
De gezamelijke maaltijden
De feesten/opendagen
Het overlijden van Naswan
Maar de deur is nu definitief gesloten

MAAR WE GAAN DOOR!!!

laatstedag

(tekst en beeld van Rahma)

Burgemeester van Aartsen over gemeentelijke opvang

Zie hier het NOS Journaal van 20 uur op 1 september 2014, de dag dat een grote groep van de vluchtelingen van de Sacramentskerk naar de Zilverstraat vertrokken:  http://www.npo.nl/nos-journaal/01-09-2014/POW_00722862 (item begint op 15:37 min)

Van Aartsen zegt daarin:

Wij bieden als gemeente inderdaad opvang, want ze moeten in een veiliger, in een veilige situatie, maar ook in een humane situatie, kunnen werken aan het vervolg, en bij gebreke aan een helder beleid – kunnen we allemaal verhalen over houden hoe dat komt – denk ik dat de gemeente de verantwoordelijkheid moet nemen.

Asielzoekers Sacramentskerk Den Haag vertrekken naar gemeentelijke opvang. Structurele oplossing nog ver weg. Landenbeleid Irak moet met spoed worden aangepast aan oorlogssituatie.

Gedurende een periode van ruim anderhalf jaar hadden zo’n 60 asielzoekers onderdak in de Haagse Sacramentskerk. Daar komt nu een einde aan. De kerk is
brandonveilig en wordt daarom door de burgemeester per 2 september gesloten.

In samenwerking met Vluchtelingenwerk en de gemeente Den Haag is naar een pragmatische oplossing gezocht”. verklaart Frans Ohm namens de steungroep van de vluchtelingen in de kerk. De gemeente Den Haag biedt voor twee maanden opvang aan in een pand aan de Zilverstraat en Vluchtelingwerk
begeleidt de asielzoekers bij het werk maken van vervolgstappen die mogelijk
zijn in hun asielprocedures. Daar is de afgelopen maand uitgebreid onderzoek
naar gedaan. Gekeken is naar de uiteenlopende achtergronden en beweegredenen van de asielzoekers om in Nederland te willen en te kunnen
verblijven. “Uitgeprocedeerd, het etiket dat de groep heeft gekregen, is in lang
niet alle gevallen van toepassing of hoeft dat te zijn” betoogt Ohm.
Vluchtelingenwerk heeft mogelijke perspectieven op verblijf onderkend en
werkt daar de komende periode verder aan.” (1)

Het is positief dat de gemeente Den Haag de asielzoekers nu niet op straat zet
anders dan het landelijke hardvochtige beleid tot nu toe wil. Het is positief dat
Vluchtelingenwerk van de gemeente faciliteiten krijgt de groep te helpen bij
juridische procedures en het maken van keuzes.
De opvang is echter vooralsnog tijdelijk. De steungroep is stellig: “Wij zijn van
mening dat er een structurele oplossing moet komen voor opvang van hen die
noodgedwongen op straat moeten verblijven.” (2)

Alleen maar onbegrip heeft de steungroep voor het vooruit schuiven van een
beslissing inzake uitzetbaarheid naar Irak: “Er is geen reden te bedenken
waarom het landenbeleid Irak niet onmiddellijk aan de actuele situatie van
bezetting door IS, de feitelijke burgeroorlog en het onderdrukken van
minderheden wordt aangepast. Twee derde van de bewoners van de
Sacramentskerk komt uit Irak. Zij behoren een – al dan niet tijdelijke –
verblijfsvergunning te krijgen.

Frans Ohm concludeert: “We sluiten een periode af, maar de strijd van de
vluchtelingen voor een humanitaire behandeling gaat door, zo ook de onze.


 

(1)
Dit kan er toe leiden dat een deel van de vluchtelingen vervolgprocedures
aangaat vanuit een asielzoekerscentrum. Bijvoorbeeld degenen die afkomstig
zijn uit dat deel van Irak dat beheerst wordt door IS. Andere Irakezen – de groep
is voor het grootste deel afkomstig uit Irak – wachten het nieuwe ambtsbericht
over de veiligheidssituatie in Irak af om hun perspectief te bepalen. Tot de groep
behoren ook een aantal kwetsbare ex-AMA’s, grotendeels afkomstig uit
Afghanistan.
Vijf personen van de groep hebben overigens inmiddels al een
verblijfsvergunning gekregen. Acht personen van de groep worden elders
opgevangen omdat ze ernstig ziek, getraumatiseerd zijn. Doormigratie naar een
ander land lijkt voor een enkeling een optie.
Als de conclusie van de begeleiding door Vluchtelingenwerk is dat er geen
perspectief op verblijf is, blijft als keuze over terugkeer of de illegaliteit.

(2)
Het Europees Comité voor de Sociale Rechten riep onlangs de overheden daar
toe op. Verder spant de Amsterdamse burgemeester van der Laan zich in om een
landelijke regeling voor bed, bad en brood tot stand te brengen voor iedereen die op straat zwerft. Daar horen ook asielzoekers bij die feitelijk niet zijn uit te
zetten omdat hun land hen niet terug wil nemen of de benodigde papieren niet
wil afgeven.

Expositie kunstobjecten Mariwan Sinjawi

IMG_0465Donderdag 28 augustus vanaf 18:00 uur zal in de Sacramentskerk aan de Sportlaan in Den Haag een expositie plaatsvinden. De beelden en sculpturen zijn in de afgelopen maanden in de Sacramentskerk ontstaan. Ze vormen een artistieke uitdrukking van de situatie waarin zich de ruim 50 vluchtelingen van Recht op Bestaan bevinden. Geen legaal perspectief in Nederland, terwijl hun land van herkomst door een oorlog verwoest wordt en een terugkeer uitgesloten is.

 
IMG_0478

Teeven over landenbeleid Irak

Op 29 juli 2014 heeft staatsecretaris Teeven een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het Landenbeleid Irak.

“De ontwikkelingen in Irak geven aanleiding om de beoordeling van asielaanvragen van Irakezen die afkomstig zijn uit gebieden in Irak die de facto niet (meer) onder het dagelijks bestuur staan van de Iraakse of Koerdische autoriteiten, uit te stellen totdat het nieuwe ambtsbericht over Irak is verschenen. Het gaat dan om gebieden waar ISIS (en/of andere gewapende soennitische groeperingen die met ISIS samenwerken) de facto de controle hebben verworven. Als er op basis van het individuele asielrelaas van Iraakse asielzoekers afkomstig uit deze gebieden, aanleiding bestaat om een positieve beslissing te nemen over de asielaanvraag, zal dit uiteraard wel gebeuren. Asielaanvragen van Iraakse asielzoekers uit andere gebieden in Irak, bijvoorbeeld de Koerdisch Autonome Regio, worden wel nog steeds individueel beoordeeld volgens het geldende asielbeleid ten aanzien van Irak.”

Verder verwacht hij begin september een nieuw ambtsbericht van Buitenlandse Zaken over Irak.

Alarm voor vluchtelingen Den Haag op het Spuiplein

IMG_4899         Op maandag 4 augustus hebben de vluchtelingen uit de kerk aan de Sportlaan in Den Haag weer een demonstratie gehouden.
Deze dag is gekozen vanwege het maandelijkse alarm dat om 12 uur wordt getest. Op dat tijdstip wilden de vluchtelingen de bewoners van Den Haag duidelijk maken in wat voor alarmerende situatie zij zitten;IMG_4906
Ze kunnen geen kant meer op!

Voor deze groep is namelijk een nieuwe ‘alarmfase’ ingegaan. De situatie in hun thuislanden wordt steeds gevaarlijker. (vooral Irak en Afghanistan).
Ze hebben grote zorgen over vrienden en familie en over hun eigen lot i.v.m. dreigende  uitzetting.IMG_4915
Daarbovenop moeten ze 1 september de kerk uit van burgemeester van Aartsen.
De opvang die geboden is in de Zilverstraat (daklozenopvang die per 1 november weer vrij moet zijn) is door organisaties als Vluchtelingenwerk, Stek en Beyond borders ongeschikt bevonden voor de groep.
Desondanks gaf de IMG_4894burgemeester de indruk dat de vluchtelingen zelf deze opvang niet wilden. Alsof ze op een vijfsterrenhotel zitten wachten…….

Tijdens het alarm werden nieuwe flyers uitgedeeld. De tekst is digitaal hier te zien. Het opgemaakte pdf bestand kan hier gedownload worden.

Net uitgekomen: Folder Recht op Bestaan!

Je bent jaren geleden als vluchteling naar Nederland gekomen. Je hebt geen verblijfsvergunning maar je kan ook niet uitgezet worden. Je belandt op straat en kunt nergens terecht. Wat doe je?

Naar de tekst van de folder

Naar folder Rechtop Bestaan als PDF

SP, D66, CU en GL willen opheldering Teeven over uitspraak ECSR ¨illegalen¨opvang

De NRC meldde vandaag dat de SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks snel van de regering willen horen of het gaat zorgen voor basale opvang van ¨illegalen¨ overeenkomstig een recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR).

Volgens een voorlopige uitspraak van dat ECSR (oktober 2013) zouden ¨illegale¨ vreemdelingen bij de overheid aanspraak moeten kunnen maken op basisvoorzieningen als onderdak, voedsel en kleding. Maar de verantwoordelijke staatssecretaris (Teeven) heeft nagelaten om gepaste maatregelen te nemen.

Zie: Oppositie wil opheldering van Teeven over opvang illegalen
(NRC, 15 juli 2014).

Persbericht 2 juli 2014: ‘Politiek met reces; vluchtelingen 2 maanden gegijzeld in onzekerheid’

‘Politiek met reces; vluchtelingen 2 maanden gegijzeld in onzekerheid’
Persbericht Rechtopbestaan 2 juli 2014

‘Recht op bestaan’ demonstratie voorafgaand aan AO asielzaken
Plein, Den Haag, voor ingang Tweede Kamer
Woensdag 2 juli van 13.00 tot 17.00 uur

Vluchtelingen uit Den Haag en Amsterdam zullen woensdag 2 juli, voorafgaand aan het algemeen overleg asielbeleid demonstreren voor de ingang van de Tweede Kamer. Continue reading

1 juli 2014: Theaterprotest bij Tweedekamer

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg asielzaken is er op 2 juli een demonstratie van vluchtelingen op het Plein (weblink naar Algemeen Overleg asielzaken). De dag ervoor vond er een theaterprotest (foto´s onderaan) plaats voor de Tweede Kamer waarbij voorbijgangers een aantrekkelijk aanbod kregen. Continue reading

23 juni Plein: Manifestatie voor Eerlijk Kinderpardon

Manifestatie voor Eerlijk Kinderpardon, 23 juni 2014

PERSBERICHT: Op woensdag 25 juni 2014 vindt er van 13.30 -16.00 uur een grote manifestatie plaats op het Plein in Den Haag die oproept om tot een Eerlijk Kinderpardon te komen. Cabaretiers Erik van Muiswinkel en Vincent Bijlo komen om hun steun te betuigen voor de naar schatting 600 kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen. Kinderen die dat treft, strijden om de WK-Kinderpardonvoetbal Cup. Continue reading